Какво представлява Студентски съвет?

logo1

Уважаеми колеги,

Добре дошли в нашия официален сайт, чиято основна цел е, чрез своята иновативност и качествен дизайн, да ви предоставим най-актуалната и важна информация свързана със студентския живот в нашия университет.

Студентски съвет, според чл. 72 от Закона за висшето образование е единствената законовоустановена структура на територията на университета. Той е орган за защита на общите интереси на обучаващите се. Състои се от представителите на студентите и докторантите в Общото събрание на висшето училище, както и от сътрудници.

Мандатът на студентите и докторантите в общото събрание и в студентския съвет на висшето училище е две години с право да бъдат избирани за още един мандат. Студентският съвет избира измежду членовете си председател, който организира и ръководи дейността му и го представлява пред органите за управление на висшето училище, на основните и обслужващите звена в него.

Leave a Comment