​От 13 до 15 юни 2017 г., в град Острава, Чехия се проведе 6-тата министерска конференция за околна среда и здраве, организирана от Световната здравна организация (СЗО), Организацията на обединените нации (ООН) и Икономическата комисия за Европа към ООН.

 България бе представена от делегати от Община Варна и Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ Варна, като членове на мрежата на СЗО „Региони за здраве“. Доц. Антоанета Цвекова, председател на общинската комисия по здравеопазване във Варна, проф. Тодорка Костадинова, заместник-ректор „Международно сътрудничество, акредитация и качество“ и доц. д-р Клара Докова, зам. декан на Факултета по обществено здравеопазване и контактно лице за регион Варна в Мрежата Региони за здраве  участваха в специализирана сесия, посветена на ролята на градовете и регионите за изграждане на устойчива околна и социална среда в контекста на глобалните промени в околната среда.

 За първи път на международна министерска конференция са поканени представители и делегации от регионално и местно ниво, което бе отчетено като важна крачка за постигане на съгласуваност на политиките на всички нива: международно, национално, регионално и местно.

 В хода на сесията бяха представени добри практики от кметовете на градовете Острава Чехия, Удине, Италия, Бурса, Турция,  градчето на ООН и СЗО в Копенхаген,  регион Венето, Италия и др. за управление на различни аспекти на околната среда и ефекта върху здравето и благополучието на техните граждани.

Специално внимание бе отделено на интерсекторното сътрудничество и ролята на кметовете и техните екипи от една страна, а от друга –  на сътрудничеството с академичните среди и бизнеса.

 Делегатите от Варна представиха конкретни действия за промоция на здраве и междусекторно сътрудничество на местно ниво и иновативни подходи за осигуряване на добро качество на обучение на бъдещите професионалисти в сферата на общественото здраве от опита на МУ – Варна.

 По време на министерската конференция бе изтъкната ролята на университетите и академичните среди за предлагане на съвременни технологии и иновации в областта на околната среда и здраве, насочени към контрол на води, въздух, управление на отпадъци, включително и на отпадъчни води, управление на транспорта в градска среда. Широко бяха застъпени и темите за въздействието на химичните вещества, пестициди и биоциди върху производството и съдържанието на храни от растителен и животински произход, електронното здравеопазване и отговорностите на институциите и гражданите. Специален акцент бе поставен върху здравето, възпитанието и правата на децата и младите хора (15-25 г.).

 Традиционно по време на всяка министерска конференция по околна среда и здраве се приема Декларация, като основният ангажимент на тази от Острава 2017 г. е за засилване на националните действия чрез създаване на гъвкаво „национално потфолио“, адресирано към устойчивост в околната среда и здравните системи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *