Информация за кандидатстване за общежитие за академичната 2019/20 година.

юли 16, 2019By Бойко МатевВажни съобщения

до 09.08.2019 г. за участие в първо класиране;

от 10.08.2019 г. за участие в следващите след първо класиране.

 

Студенти I курс могат да кандидатстват за настаняване в общежитията на МУ-Варна онлайн на електронен адрес:

https://webstudent.mu-varna.bg/

в Заявление за общежитие за новоприети студенти

не по-рано от два работни дни след записването им за студенти.

Без класиране в студентските общежития се настаняват:

 1. семейства с ненавършило пълнолетие дете, ако единият съпруг е в редовна форма на обучение през текущата учебна година, заплаща такса по чл. 95, ал. 2 ЗВО или е освободен от такси по чл. 95, ал. 5 (субсидирано обучение);
 2. български студенти, които заплащат такси по чл. 95, ал. 2 от ЗВО (субсидирано обучение) и са:

а) несемейни, разведени или овдовели студенти, които сами се грижат за отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие;

б) студенти с неизвестен или починал родител;

в) несемейни студенти – членове на многодетни семейства, ако някой от братята или сестрите е докторант, специализант, студент или ученик;

г) студенти със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност и военноинвалиди;

д) студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩЕЖИТИЯТА НА МУ-ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА

юли 2, 2019By Бойко МатевВажни съобщения

1. Кандидатстването на студенти за настаняване в общежитие се извършва чрез заявяване в електронната платформа за административно обслужване на студенти webstudent на електронен адрес: https://webstudent.mu-varna.bg в секцията „заявления“/ „заявление за общежитие“, като във „вид заявление“ се избира начинът на кандидатстване: 1. по успех (за студенти, настанявани въз основа на класиране);

 Изисквани документи:

 – заявление

-декларация;

2. с допълнителни документи (за студенти, настанявани без класиране), както следва:

2.1. семейства с ненавършило пълнолетие дете, ако единият съпруг е в редовна форма на обучение през текущата учебна година, заплаща такса по чл. 95, ал. 2 от ЗВО (субсидирано обучение);

Изисквани документи: 

 • заявление-декларация;
 • удостоверение за брак;
 • удостоверение за раждане на дете;

2.2. български студенти, които заплащат такси по чл. 95, ал. 2 от ЗВО (субсидирано обучение) и са:

а) несемейни, разведени или овдовели студенти, които сами се грижат за отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие; Изисквани документи: 

 • заявление-декларация;
 • документ за семейно положение, издаден от Общината по местоживеене;
 • удостоверение за раждане на дете;
 • съдебно решение за развод;

б) студенти с неизвестен  или починал родител; Изисквани документи: 

 • заявление-декларация;
 • смъртен акт за родител и удостоверение за раждане на студента или удостоверение за наследници;

в) несемейни студенти – членове на многодетни семейства (3 и повече деца), ако някой от братята или сестрите е докторант, специализант, студент или ученик; Изисквани документи: 

 • заявление-декларация;
 • удостоверения за раждане на братя/ сестри;
 • служебни бележки и студентски уверения за братя (сестри) ученици, съответно студенти за предходната учебна година;

г) студенти със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност и военноинвалиди; Изисквани документи: 

 • заявление-декларация;
 • решение на ТЕЛК;

д) студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска

грижа;

Изисквани документи:

 • заявление-декларация;
 • служебна бележка от дома, в който са живяли, преди да бъдат приети за студенти.

 2.3. чуждестранни студенти, обучаващи се по актове на Министерски съвет; Изисквани документи:

 • заявление-декларация;

ВАЖНО:  Студенти I курс могат да кандидатстват онлайн в webstudent в  „Заявление за общежитие за новоприети студенти“.

II. Съгласно заповед № Р-100-309 от 27.06.2019 г. на Ректора на Медицински университет – Варна, са определени следните срокове за подаване на документи за кандидатстване за настаняване в общежитията на университета за учебната 2019/ 2020 година:

 1. Български студенти I курс, обучаващи се в редовна форма на места, субсидирани от държавата – от 01.07.2019 г. до 09.08.2019 г. за участие в първо класиране и за настаняване в общежитие без класиране, в приложимите случаи;
 2. Български студенти I курс, обучаващи се в редовна форма на места, субсидирани от държавата – от 10.08.2019 г. за участие в следващите след първо класиране и за настаняване в общежитие без класиране, в приложимите случаи;
 3. Български студенти II, III, IV, V и VI курс, обучаващи се в редовна форма на места, субсидирани от държавата – от 01.07.2019 г. до 09.08.2019 г.;
 4. Чуждестранни студенти I курс, обучаващи се по актове на Министерски съвет –от 01.07.2019 г.;
 5. Чуждестранни студенти II, III, IV, V и VI курс, обучаващи се по актове на Министерския съвет – от 01.07.2019 г. до 09.08.2019 г.;
 6. Български докторанти, обучаващи се в редовна докторантура на места, субсидирани от държавата – от 01.07.2019 г.;
 7. Специализанти, обучаващи се на места, субсидирани от държавата – от 01.07.2019 г.;
 8. Лица от научно-преподавателския състав на МУ-Варна – от 01.07.2019 г.

 

III. Студенти и докторанти, които се обучават при условията на чл. 21, ал. 2 и 4 ЗВО (платено обучение), чуждестранните учащи се, обучаващи се срещу заплащане, както и прекъсналите или презаписалите учащи се могат да бъдат настанявани в студентско общежитие, при условие че са останали свободни места след настаняването на студентите, докторантите и специализантите по чл. 23, ал. 2 от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, приета с ПМС № 235 от 25.09.2008 г. от всички висши училища в гр. Варна и членовете на техните семейства.

Започна приемът на документи за 17 специалности в МУ-Варна

юни 17, 2019By Veselina DobrevaВажни съобщения, Наука и образование

От 10 юни 2019 г., започна приемът на документи за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация, „Управление на здравните грижи“ (ОКС „бакалавър“), „Здравен мениджмънт“ (ОКС „бакалавър“), „Логопедия“, „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ (във Варна и филиалите на МУ-Варна в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново), както и за специалностите в Медицински колеж-Варна – „Медицински лаборант“, „Помощник-фармацевт“, „Инспектор по обществено здраве“, „Медицински оптик“, „Зъботехник“, „Рехабилитатор“, „Рентгенов лаборант“ и „Медицински козметик“.

Паралелно с горепосочените специалности на същата дата започна и приемът на документи за направление „Военен лекар“. В програмата, стартирала през учебната 2017/2018 година, бяха приети първите студенти в България, които провеждат своето обучение по две специалности: „Медицина“ за образователно-квалификационна степен „магистър“ и „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ с образователно-квалификационна степен „бакалавър“. Обучението на студентите се извършва в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“. Обръщаме внимание на всички кандидат-студенти, които са положили успешно предварителните изпити по биология и химия, че могат да използват оценките си от тях за кандидатстване и за направление „Военен лекар“, като положат и необходимите за това изпити във Висшето военноморско училищеС оценките от успешно положените изпити по биология и химия (предварителни и редовни) кандидат-студентите могат да участват в класиране и за специалност „Медицина“, като това желание се посочва при подаването на документите за кандидатстване. Класиранията за направление „Военен лекар“ и специалност „Медицина“ са независими едно от друго, т.е. кандидат-студентите могат да бъдат класирани и за двете специалности едновременно, но могат да се запишат за студенти само по едната. В случай че са класирани по едната специалност, която обаче не ги удовлетворява и решат да не се запишат за нея, отпадат само от класирането за тази специалност, но продължават да участват в класирането за другата.

Крайният срок за подаване на документи за направление „Военен лекар“ и специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ е 26 юни 2019 г., а за останалите специалности 15 юли 2019 г. (с изключение на специалността „Зъботехник“, за която крайният срок е 10 юли 2019 г.).

Всички кандидат-студенти, които са се явили на предварителните изпити (включително и тези, които няма да се явяват на редовните изпити), задължително трябва да подадат документи за кандидатстване в посочените срокове!

В тези срокове се приемат и документите на кандидатите за обучение срещу заплащане, които полагат изпити на обявените изпитни дати. През учебната 2019/2020 година ще бъдат приемани студенти за обучение срещу заплащане и по специалността „Фармация“.

Онлайн подаването на документи е удобна и безплатна опция (не се дължат допълнителни такси, освен тези за изпитите), от която можете да се възползвате 24 часа в денонощието. Инструкции за онлайн приемът на документи вижте тук. Избралите този начин за кандидатстване могат да заплатят таксите за кандидатстване чрез системата за електронни плащания ePay или чрез Easy Pay.

Документи могат да се подават и на място:

– В Медицински университет – Варна на адрес: гр. Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов“ №55, ет. 1, Аудитория IV. Приемното време за периода на кампанията е от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:00 до 17:00 ч. (от 10 юни до 26 юни 2019 г. – без неделя и от 9 юли до 13 юли 2018 г. – без неделя).

 Във филиалите на МУ-Варна в гр. Сливен, Велико Търново и Шумен – за кандидатстващите само за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ в съответния филиал.

Комплектът с документи е безплатен и се получава на място, а при онлайн кандидатстване бланките се попълват по време на самата регистрация.

По време на приема на документи в гр. Варна, кандидат-студентите ще могат да ползват ПОС терминал за заплащане на таксите с банкова карта или да посетят най-близкия банков клон. Вижте размера на таксите за кандидатстване и обучение тук.

Важно: Медицински университет – Варна не работи с представители и бюра за прием на кандидатстудентски документи – както във Варна, така и в останалите градове в страната.

На 1 юли ще се проведе изпитът по биология, а на 8 юли ще се състои изпитът по химия за направление „Военен лекар“ и специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“. Тестът по биология за специалностите от Медицинския колеж, както и за „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ ще бъде на 18 юли. Информация за останалите задължителни изпити за направление „Военен лекар“ може да намерите тук.

Изпитът по моделиране за специалност „Зъботехник“ е на 12 юли. За специалността „Управление на здравните грижи“ (ОКС „бакалавър“) изпитите са съответно: писмен – 19 юли, устен – 23 юли. Специалностите „Логопедия“, „Здравен мениджмънт“ (ОКС „бакалавър“) и „Медицински оптик“ са без приемен изпит.

МУ-Варна пожелава успех на всички кандидат-студенти!

Още актуална и изчерпателна информация, свързана с приема в МУ-Варна, може да намерите тук.

За контакти и получаване на информация относно кандидатстудентската кампания – вижте тук.

Вижте още: Често задавани въпроси

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАСТАНЯВАНЕТО В ОБЩЕЖИТИЯТА НА МУ-ВАРНА ЗА ПЕРИОДА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ЛЯТНА ПРАКТИКА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

юни 7, 2019By Бойко МатевВажни съобщения

Уважаеми колеги,

Можете да намерите повече информация относно регламента за кандидатстване за общежития по време на лятната практика тук:

МУ-Варна осигурява свободен достъп до видео атласа по анатомия на Acland

юни 7, 2019By Veselina DobrevaВажни съобщения, Наука и образование

МУ-Варна осигурява свободен достъп до видео атласа по анатомия на Acland до началото на юли 2019 г.

Достъпът до атласа вече е наличен от всички компютри в университетската мрежа: https://aclandanatomy.com/public/About.aspx

Acland’s Video Atlas of Human Anatomy е поредица от над 300 видео лекции  по анатомия, представени от проф. Робърт Д. Акланд, професор по хирургия в отделението по пластична и реконструктивна хирургия в Медицинския университет в Луисвил. Този 3D видео атлас получава висока оценка и от British Medical Journal за кристално чистото представяне на човешката анатомия.

Атласът се състои от 5 части, организирани по региони: горни крайници, долни крайници, торс, глава и шия, вътрешни органи. Използвани са небалсамирани човешки образци за илюстриране на анатомични структури, придружени от лекции и обяснения.

Свободният достъп е осигурен от библиотеката на МУ-Варна със съдействието на Wolters Kluwer,  холандска компания за информационни услуги.

Факултетът по фармация увеличи капацитета си и разшири базата си за практическо обучение

април 28, 2019By Veselina DobrevaВажни съобщения, Здравни новини, Наука и образование

От 350 на 470 студенти бе увеличен капацитета на Факултета по фармация към МУ-Варна след успешно приключилата програмна акредитация. През изминалата година врати отвори втора университетска аптека – база за практическо обучение на студентите от специалностите „Фармация“ и „Помощник-фармацевт“.
Към първия в страната учебен сектор по радиофармация бе присъединена базата за синтез на радиофармацевтици и лабораторията за контрол на качеството на Клиниката по нуклеарна медицина и метаболитна терапия към Университетската болница „Св. Марина“. Така базата за обучение, практика и научна дейност на студенти, специализанти и докторанти бе допълнително разширена. Това бяха акцентите, които постави деканът на Факултета по фармация проф. Диана Иванова по време на редовното годишно общо събрание на факултета.
В рамките на провелото се на 22 април събрание проф. Диана Иванова очерта и визията за бъдещето развитие на факултета. Сред заложените бъдещи планове и активности е подготовка за въвеждане на англоезично обучение по фармация, както и приключване на процедурите по акредитация на докторските програми „Социална фармация“, “Болнична фармация“, „Токсикология“, „Фармакогнозия“, „Технология на лекарствените форми и биофармация“. Планира се съвместно с фармацевтични компании  разработване, производство и дистрибуция на нови продукти.

Медицинският университет е комплексен победител в 20-тaта Варненска Универсиада

април 28, 2019By Veselina DobrevaВажни съобщения, Спорт, Студентска дейност

Медицинският университет е комплексен победител в 20-татa Варненска универсиада, в която взеха участие 6-те висши учебни заведения в морската столица. Спортните надпревари се проведоха от 4-ти до 19-ти април, а награждаването се състоя в Юнашкия салон в присъствието на ректора на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов, инж. Деян Грънчаров – пом. ректор и      г-жа Жулиета Виденова – ръководител сектор спорт. Г-н Кристиан Димитров – Директор на Дирекция „Спорт“ при Община Варна връчи шампионската купа на безапелационния победител на Универсиада 2019 – Медицински университет – Варна.

Студентите от МУ-Варна са комплексни победители в дисциплините плуване и тенис на корт и втори в отборното комплексно класиране в лекоатлетическия крос. Бъдещите медици завоюваха призови места при мъжете и жените и в надпреварите по тенис на маса, волейбол, шахмат, мини футбол и баскетбол.

Втори в своеобразната класация между университетите е Икономически Университет- Варна, следвани от Технически университет, а четвърто място заеха студентите на Висшето военноморско училище, пети Варненския свободен университет  и Висше училище по мениджмънт. Всички призьори получиха от организаторите от Община Варна купи, медали, плакети и предметни награди

На Общо събрание бе приет отчетът за дейността на Факултета по обществено здравеопазване на МУ-Варна за 2018 г.

април 27, 2019By Veselina DobrevaВажни съобщения, Здравни новини, Наука и образование

На 16.04.2019 г. в аудитория „Проф. д-р Гарабед Капрелян“ в РЗИ се проведе Общо събрание на Факултета по обществено здравеопазване. В дневния ред на събранието бе включен отчет на декана на факултета, доц. д-р Клара Докова, както и частичен избор за попълване на състава на Факултетния съвет на ФОЗ.

На събранието присъстваха Ректорът на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов, пом.-ректорът инж. Деян Грънчаров, всички досегашни декани на ФОЗ – доц. Емануела Мутафова, проф. Тодорка Костадинова, проф. д-р Стоянка Попова, доц. Невяна Фесчиева, директорът на Филиал Шумен проф. Соня Тончева, г-жа Светлана Грънчарова – ръководител „Учебен отдел“ и г-н Цветан Иванов – ръководител отдел „Информационно осигуряване и технологии“.

Доц. д-р Клара Докова представи отчета за дейността на факултета, като в изложението бе поставен акцент върху широкия спектър на учебната дейност на ФОЗ, в който се обучават студенти от 5 бакалавърски и 10 магистърски специалности, които се обезпечават ежегодно с 34 учебни планове.

Изразена бе висока оценка за многообразната богата дейност на факултета и подкрепа от ръководството на МУ-Варна за бъдещото развитие на тази важна за университета структура.

Пререгистрация на членове на АСМБ-Варна

март 20, 2019By Veselina DobrevaВажни съобщения, Наука и образование, Студентска дейност

Уважаеми колеги, настоящи или потенциални членове на АСМБ,

„Във връзка с политиката за защита на личните данни, Управителен съвет на АСМБ-Варна взе решение да започне процедура по пререгистрация на членовете си.

Моля, за целта попълнете тзи кратка форма по-долу.

Гарантираме Ви, че ще Ви отнеме само няколко минутки!

Управителен съвет на АСМБ-Варна Ви благодари за разбирането!“

-из страница на АСМБ-Варна във FacebookTM

 

International Food Festival

март 20, 2019By Veselina DobrevaВажни съобщения, Културна дейност, Международна дейност, Предстоящи събития, Студентска дейност

Ако готвите по-добре от баба си и се гордеете с националната си кухня толкова, колкото с готварските си умения, International Food Festival Ви очаква! Ние сме готови да Ви дадем рецепта за една неповторима кулинарна вечер, през която ще се потопим в атмосферата на различни култури и обичаи и ще се отдадем на вкусни ястия. Остава Ви единствено изпълнението ѝ и задоволството от хвалбите и наградите.

Подготвили сме Ви Награда за екип-победител, избран от журито, и Награда за любимец на публиката.

Къде? : Black Sheep Games – ул. „Цар Симеон I” 27

Кога? : 18.04.2019 г. /четвъртък/

Час: 21:00 ч.

Следвайте следните стъпки за един неповторим фестивал сред аромат на пикантни подправки, карамелизирана захар и свежи плодове:

 1. Оформете екип (максимален брой – 5 души), с който ще работите с желание и упоритост. Всяка националност има право на 1 място в заведението.
 2. Определен бюджет ще бъде осигурен от Студентски съвет, всички допълнителни разходи ще са за сметка на участниците.
 3. Всеки екип трябва да има двама отговорници.
 4. Изпратете e-mail на адрес: studentcouncil.muvarna@gmail.com  с лични данни (имена, специалност, курс, факултетен номер, телефонен номер) на участниците, като задължително посочите и коя страна ще представяте. Краен срок за изпращане на списък на участниците – 01.04 /понеделник/.
 5. След обзор на записалите се всеки ще получи e-mail като обратна връзка и след одобрение ще трябва да изпрати списък с хранителните продукти на  studentcouncil.muvarna@gmail.com.

Всички останали, които не са добри в готвенето, но отлични в дегустацията, са поканени на кулинарното събитие, за да опитат от известни и неизвестни гозби от кухнята на различни националности. Обещаваме вкусни изненади както за любителите на такоса и кърито, така и за обожателите на витата баница.

Разбира се, не сме забравили и за музикалните Ви преживявания. За доброто Ви настроение ще се погрижи DJ Ivo.

P.S. Поради спецификата на някои от продуктите, характерни за съответната държава, те могат да бъдат заменени с еквиваленти на българския пазар. При отказ, сумата се поема лично от кулинарния екип.