Кандидатстване за стипендии и записване за летен семестър на учебната 2018/2019 г.

Уважаеми колеги,

Започва кампанията за кандидатстване за стипендии за летен семестър на учебната 2018/2019 г. Всеки колега, който има право да получава стипендии, може да кадидатства за тях по начина, описан в текста долу и във файловете, прикачени към новината.

Приемане на документи в периода:

20.02 – 12.03.2019 г. в webstudent.mu-varna.bg и ws.mu- varna.bg в „заявления за
стипендии“, като достъпът е с потребителско име, издадено от МУ –Варна и парола.

20.02 – 15.03.2019 г. задължително и на хартиен носител.

Кандидатстването за стипендия е в два етапа:

1-ви етап – студентът влиза в страницата на webstudent.mu-varna.bg и ws.mu-varna.bg с потребителско име, издадено от МУ–Варна и парола. Избира „заявление за стипендия“ и го попълва в следния ред:

  1. Разпечатва „заявление-декларация“.
  2. Попълва задължителните полета (отбелязани със звездичка), в това число IBAN на банкова сметка и всички необходими данни и го подписва.
  3. Сканира (снима) попълненото „заявление-декларация“.
  4. Прикачва сканираното (сниманото) и попълнено „заявление за стипендия“.
  5. Прикачва по желание и останалите документи, удостоверяващи доход, семейно положение, служебни бележки или студентски уверения за братя (сестри) ученици или студенти и други документи.
  6. Натиска бутон „Изпрати“.

2-ри етап – студентът подава така попълненото и подписано от него „заявление за стипендия“ на хартиен носител, заедно с оригиналните документи за доход, за семейно положение и други съпътстващи документи в Учебен отдел, ст. 207Б, сграда Ректорат (за специалности ОКС „бакалавър“ и „магистър“), в ст. 107 в Медицински колеж – Варна (за специалности ОКС “професионален бакалавър“) и съответно във филиалите в Сливен, Шумен и Велико Търново.

Допълнителни документи, които следва да се представят, са описани в подробните указания!

ПОДРОБНИ УКАЗАНИЯ

ЗАПОВЕД

ПРАВИЛА

Годишни такси за обучение за учебната 2018/2019 г.

За заплащане на таксите:
БАНКОВА СМЕТКА на МУ-ВАРНА 
Банка ДСК ЕАД, 
Клон Варна 
BIC: STSABGSF 
IBAN: BG24STSA93003100040700

Записване за летен семестър на учебната 2018/2019 г., съгласно Правилник за учебната дейност в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна:

Чл. 90. (1) Записването на студентите за преминаване в следващ семестър на обучение се извършва в определен срок, съгласно предварително одобрен от декана / директора на колежа (филиала) график и след заплащане на нормативно определената такса за обучение:

за студенти с всички положени изпити – до две седмици от началото на семестъра;

за студенти с изпити на удължена или ликвидационна сесия – до две седмици след приключването на съответната сесия.