Студентски съвет с позиция по въпроса за повишението на таксите за студентите в платена форма на обучение

Скъпи колеги,

Навярно повечето от Вас са запознати с особено неизгодното положение, в което колегите ни от платената форма на обучение (съгл. чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗВО) са поставени. Съгласно измененията в ЗВО, влезли в сила с ДВ бр. 17 от 2020 г., средствата за издръжка на студентите (които съответните студенти трябва да заплатят в допълнение към таксата си за обучение) се изчисляват вече с допълнителен коефициент, наречен: „Комплексна оценка на качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда“. Практически, обаче, това означава, че в средата на следването си някои колеги биха имали значително повишение на годишната си такса за обучение (Например специалност „Медицина“, където увеличението на съответната сума надхвърля 3000 лв.). Освен че сумата би се оказала непосилна за един немалък брой от нашите колеги и съответно семействата им (в допълнение на факта, че те са започнали следването си при съвсем различни условия), динамичността на този показател не оставя възможност за бъдещо „прогнозиране“ на потенциалната семестриална такса за платеното обучение.

Пълните промени са описани в ПМС № 328/30.11.2015 г.

Във връзка с настъпилите промени и обосновано негативната реакция на колегите ни от съответната форма на обучение и на голямата част от академичното съсловие на МУ-Варна, които са съпричастни, Студентски съвет при МУ-Варна се изказва в подкрепа на Позиция на НПСС с № 166/28.07.2020 г., относно: „Увеличение на таксите за обучение срещу заплащане“. Съставът ни с пълно мнозинство подкрепя думите на колегите от националното представителство и поддържа становището, че тези промени не е редно да бъдат в толкова значителен ущърб на възпитаниците на МУ-Варна. Заставаме зад студентите, които са потърпевши от промените, и изказваме мнението, че обединени в една насока, усилията ни биха завършили с промяна на въпросния законодателен текст в исканата от нас посока. С тази цел Ви насърчаваме да подкрепите гореописаното становище.

С позицията на НПСС в пълен текст можете да се запознаете ТУК.

 

С уважение,

Екипът на Студентски съвет при

Медицински университет

„Проф. д-р Параскев Стоянов“ гр. Варна