Студентски съвет с призив и позиция към стажант-лекарите

 

Уважаеми колеги стажант-лекари,

Във връзка със сложната епидемична обстановка, увеличаващия се брой хоспитализирани пациенти с COVID инфекция и отправения от Министъра на здравеопазването апел за полагане на доброволен труд от страна на стажант-лекарите, се обръщаме към вас със следния призив:

Стажант-лекарите имат своята съществена роля в борбата с пандемията. Нека, след възобновяване на присъствения учебен процес, продължим нашето участие в преддипломните стажове още по-активно, отговорно и пълноценно. Съвместната ни работа с медицинския персонал от съответните лечебни звена, където провеждаме стажа си, би подпомогнала и отбременила служителите, позволявайки да бъде пренасочен квалифициран кадрови ресурс към отделения и клиники, изпитващи затруднения в настоящата ситуация. Извършвайки отделните процедури от набора за конкретните стажове и съдействайки на медицинските специалисти, ние изпълняваме задълженията си като обучаващи се, но и дълга си като граждани и бъдещи правоспособни медици. Нека бъдем отговорни и полезни!

Ако има колеги, които освен помагайки с дейността си по време на стажа в съответните отделения и клиники, имат желание да помогнат и в отделения, специално пригодени за лечението на пациенти с COVID инфекция, могат да заявят това в деканата по медицина. Тази помощ може да бъде само доброволна и оказвана във време извън предвиденото за провеждане на преддипломния стаж.

Студентски съвет поздравява всички медици (настоящи и бъдещи), които участват в борбата със SARS-CoV-2! Всеки принос е от значение и примерът трябва да се даде именно от бъдещите специалисти!

С уважение,
Екипът на Студентски съвет
при Медицински университет – Варна