Стартира приема на договори по проект „Студентски практики – фаза 2“ за студенти по медицина от пети и шести курс

Уважаеми колеги,

Стартира приема на договори по проект „Студентски практики – фаза 2″ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Във връзка с извънредното положение, към момента се приемат договори само за студенти по медицина от пети и шести курс, академични наставници, ментори и обучаващи организации.

Договорите на участниците по проекта да се доставят до Деловодството на Медицински университет – Варна, съобразно представения по-долу график:

до 19.05.2020 г. – с начална дата на практиката не по – рано от 25.05.2020 г.

до 26.05.2020 г. – с начална дата на практиката не по – рано от 01.06.2020 г.

до 02.06.2020 г. – с начална дата на практиката не по – рано от 08.06.2020 г.

При изготвяне на графика на студентската практика да се има предвид следното:

  • Неделя е почивен ден.
  • През учебната година максималния брой часове е 30, планирани от понеделник до събота, включително, според свободното време на студента.
  • През ваканциите максималния брой часове от понеделник до събота, включително, е 40.

Практическото обучение по проекта не замества предвидената по учебен план за съответната специалност и образователно-квалификационна степен заетост. Студентът не може да участва в практическо обучение в обучаваща организация, с която към момента на кандидатстване за студентска практика е в трудови правоотношения и/или правоотношения по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).  Съгласно Указания до ректорите на висшите училища-партньори за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – фаза 2″ и спецификите на Наредбите за единните държавни изисквания за специалностите Медицина, Дентална медицина, Фармация, Медицинска се

стра, Акушерка и специланостите от Медицински колеж – Варна, студентите от шести курс могат да участват, спазвайки и тези условия:

  • Студентската практика се провежда след 14:00 часа от понеделник до петък, извън заетостта по учебен план;
  • В събота студентската практика е не повече от 8 часа на ден;

 

ВАЖНО ЗА АКАДЕМИЧНИТЕ НАСТАВНИЦИ:

Академичните наставници, желаещи да се включат в проекта, следва да заявят своето участие на e-mail: uni_projects@mu-varna.bg, като предоствят три имена и e-mail, с които да бъдат регистрирани в системата.

Академичният наставник следва да има висше образование в степен „магистър“ и да притежава минимум 3 години преподавателски опит във висшето училище. Академичният наставник извършва посещения на място в обучаващата организация, като отразява наблюденията си за начина, по който протича студентската практика на всеки отделен практикант във формуляр за проверка по образец, утвърден от ръководителя на проекта.

За подписване и приемане на договор на студенти е необходимо:

  • Посочена практика и ментор;
  • Избран академичен наставник и генериран договор на академичен наставник ;
  • Изготвена от ментора и oдобрена от академичния наставник програма;
  • Изготвен от студента график, който е потвърден от академичен наставник и ментор
  • Договор между МУ-Варна и ментора, както и между МУ-Варна и обучаващата организация.

Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно – квалификационна степен. Студентите, които се обучават по специалности, за които се предвижда обучение само в образователно – квалификационна степен „магистър“, се допуска да бъдат включени в до две практически обучения, финансирани по ОПНОИР, в т. ч. и по настоящия проект, за целия период на обучението си. Студенти, участвали в предходния период на проекта са също допустими кандидати в настоящия период на проекта.

На интернет адрес: https://praktiki.mon.bg/ може да научите повече за целите на проекта, изискванията към бъдещите участници в него и най-важното – да направите своята он-лайн регистрация за участие.

Всички студенти, които имат въпроси, могат да се обръщат към Учебен отдел – Миряна Арнаудова – 052/ 677 229, Даниела Славова на – 052/ 677 014 и Иглика Щерева тел. 052/ 677 015, за да прегледаме заедно вашите документи и да работим съвместно за успешното Ви представяне.

Източник: http://www.mu-varna.bg/BG/Pages/stud-praktiki-2.aspx