Срокове за подаване на документи за участие в класиране за настаняване в студентските общежития на МУ-Варна за учебната 2018/2019 година

Със заповед № Р-100-351 от дата 15.06.2018 година Ректорът на Медицински университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. утвърди следните срокове за подаване на документи за участие в класиране за настаняване в студентските общежития на МУ-Варна за учебната 2018/2019 година:

За I курс български и чуждестранни студенти

 

От 08.08.2018г. – с електронно заявление за участие в следващи класирания;

От 08.08 до 17.08.2018г. и от 12.09.2018г. – на хартиен носител за участие в следващи класирания.

За студенти от всички останали курсове (български и чуждестранни), специализанти, докторанти и научно-преподавателски състав

От 25.06 до 15.07.2018г. – с електронно заявление.

 

За участие в класирането кандидатите подават документи с електронно заявление от адреси: webstudent.mu-varna.bg и ws.mu-varna.bg с потребителско име, издадено от МУ – Варна и парола.

Студентите от I курс избират:

 „заявление за общежитие за първокурсници“

Студентите от останалите курсове избират:

„заявления“

„заявления за общежитие“ и начина на кандидатстване:

 • По успех
 • С допълнителни документи – за тази категория трябва да сканират и прикачат към системата необходимите документи за ползване на предимство, както следва:

За български студенти

а.) за студенти с починал/и/ родител/и/

 • смъртен акт за родител и удостоверение за раждане на студента или удостоверение за наследници, валидно до 6 месеца от датата на издаване;

б.) за студенти от многодетни семейства, с 3 и повече учащи, ако някой от братята или сестрите е докторант, специализант, студент или ученик

 • служебни бележки и студентски уверения за братя (сестри) ученици, съответно студенти за предходната учебна година;

в.) за студенти с неизвестен родител

 • акт за раждане на студента;

г.) за студенти със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност и военноинвалиди

 • решение на ТЕЛК;

д.) за студентските семейства

 • удостоверение за брак и за раждане на дете;

е.) за самотни майки, сами отглеждащи децата си

 • документ за семейно положение, издаден от Общината по местоживеене;

ж.) за студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа

 • служебна бележка;

Студентите, подали електронно заявление и класирани за студентско общежитие трябва да разпечатат от webstudent.mu-varna.bg и ws.mu-varna.bg от меню „заявления“: попълненото заявление-декларация и договор, които заедно с три снимки /паспортен формат/ да представят при настаняването си в съответното общежитие.

Студентите, които прикачват сканирани някои от гореизброените допълнителни документи за кандидатстване за настаняване без класиране, трябва да представят при настаняване, на Управителя на студентското общежитие, за което са класирани – оригиналите на документите и копие с текст „Вярно с оригинала“ и подпис на студента.

За докторанти – подават документи на хартиен носител в Учебен отдел:

а.) Заявление – декларация (по образец);

б.) Копие на заповедта за докторантура;

За специализанти – подават документи на хартиен носител в Учебен отдел:

а.) Заявление – декларация (по образец);

б.) Копие на заповедта (договора) за специализация;

Няма да бъдат приемани документи, които:

 1. Не са в пълен комплект, съгласно настоящата заповед.
 2. Подадени по факс или по пощата.

Leave a Comment