Информация за кандидатстване за общежитие за академичната 2020/21 година.

Уважаеми колеги, 

от днес онлайн платформата Webstudent“ е отворена за кандидатстване за настаняване в общежитията на Медицински университет – Варна за академичната 2020/21 година. Повече информация може да откриете ТУК!

 

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩЕЖИТИЯТА НА МУ-ВАРНА ЗА СТУДЕНТИ I КУРС:

 

          1. Срокове за кандидатстване:

          – до 10.08.2020 г. за участие в първо класиране

          – от 11.08.2020 г. за участие в следващите след първо класиране

          2Начин на кандидатстване – онлайн на електронен адрес:

https://webstudent.mu-varna.bg/

в Заявление за общежитие за новоприети студенти

не по-рано от два работни дни

след изтичане на срока, определен за записване за съответното класиране

 

Без класиране в студентските общежития се настаняват:

1. семейства с ненавършило пълнолетие дете, ако единият съпруг е в редовна форма на обучение през текущата учебна година, заплаща такса по чл. 95, ал. 2 ЗВО или е освободен от такси по чл. 95, ал. 5 (субсидирано обучение);

2. български студенти, които заплащат такси по чл. 95, ал. 2 от ЗВО (субсидирано обучение) и са:

а) несемейни, разведени или овдовели студентикоито сами се грижат за отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие;

б) студенти с неизвестен или починал родител;

в) несемейни студенти – членове на многодетни семейства, ако някой от братята или сестрите е докторант, специализант, студент или ученик;

г) студенти със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност и военноинвалиди;

д) студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа.