Обръщение до студентите на Медицински университет – Варна относно приключване на летния семестър на учебната 2019/2020 г.

Уважаеми колеги,

Грижата и отговорността за здравето и благополучието на студентите от Медицински университет – Варна е ключов приоритет за нас. Основен приоритет е и Вашето обучение и пълноценна подготовка. Тази безпрецедентна и сложна ситуация във връзка с епидемичната обстановка е предизвикателство за всички нас. Ръководството на МУ-Варна и всички преподаватели полагаме усилия и правим всичко възможно за да предотвратим негативното отражение на неблагоприятната ситуация върху Вашето здраве и обучение. 

Разчитаме на отговорността Ви, оценяваме ангажираността, разбирането и положителното отношение, което проявявате! Благодарим Ви за усилията,  креативността  и мотивацията да се справим заедно със ситуацията!

Отчитайки своевременната реакция и ангажираност от страна на преподавателите за преминаване към електронно-базирано дистанционно обучение, провеждането на непрекъснат учебен процес при спазване на регламентирания график, стриктен контрол и отчетност, обобщените отчети на деканите, директорите на колежа, филиалите и ИЦЕДО за хода на дистанционното обучение и Вашата активност и удовлетвореност – имаме пълни основания за успешно приключване на летния семестър в утвърдения от Академичния съвет срок и преминаване към изпитните сесии. За отделни дисциплини, при които е от изключително значение практическото обучение в присъствена/клинична среда, ще разчитаме на отработване на пропуснатото в подходящ момент – по време на лятна практика или в рамките на обучението в по-горен курс.  

Съобразявайки неизвестността относно развитието на епидемичната ситуация и възможността за по-продължителни рестрикции, позовавайки се на писма от МОН в подкрепа на възможността за дистанционно обучение и дистанционно провеждане на изпити, включително и по специалности от регулирани професии, и същевременно оценявайки готовността ни за успешно изпълнение на учебните планове в срок – Академичният съвет взе следните решения, за които ви информираме:

 

    • Летният семестър за учебната 2019/2020г. за всички специалности в Университета приключва в срок (без удължаване), съобразно утвърдения от Академичния съвет график на учебния процес.
    • За студентите, пропуснали занятия, се предоставя възможност за отработване на пропуснатия учебен материал чрез електронната платформа „Blackboard“ – без допълнително заплащане.
    • Семестриалните изпитни сесии (лятна редовна, поправителна и септемврийска ликвидационна) за учебната 2019/2020г. се провеждат по утвърдения от Академичния съвет график – в дистанционен формат.
    • За студентите, изрично заявили предварително желание за семестриално оценяване в присъствена форма – ще се предостави алтернативна възможност за присъствено провеждане на редовни, поправителни и ликвидационни семестриални изпити, след приключване на извънредното положение.
    • Графиците на държавните изпити и защити на дипломни работи, включващи дати за редовни и поправителни (ликвидационни) сесии, се актуализират в съответствие с епидемиологичната ситуация и съобразно спецификата на специалността. Полагането им може да бъде извършено и в дистанционен формат – по предложение на ръководителя на основното звено.

В тази връзка вече се изготвят графиците за лятна редовна, поправителна и септемврийска ликвидационна изпитни сесии в дистанционен формат, които ще бъдат оповестени до 13.05.2020 г. Във факултетите, колежа, филиалите, Департамента по ЧЕОС и ИЦЕДО се създава организация за дистанционно провеждане на изпитите. Водещите дисциплините преподаватели подготвят изпитните материали, както и описание и инструкции относно провеждания от тях изпит в дистанционна форма, които ще бъдат своевременно публикувани за Ваша информация в платформата „Blackboard“. Ще бъдете запознати и с правилата на поведение по време на изпит. 

Във връзка със спецификата на отделните специалности, конкретна информация, свързана с приключване на семестъра, провеждането на преддипломните стажове и  държавните изпити/защити на дипломни работи – ще Ви бъде предоставяна от съответния факултет /колеж /филиал по утвърдените канали за електронна комуникация с Вас.

 

Уважаеми колеги,

Призоваваме Ви да бъдете активни и да продължите да спазвате графика за он-лайн обучение до края на семестъра. Информирайте се своевременно за изискванията при провеждане на изпитите и спазвайте указаните правила. Разчитаме на Вашата съзнателност и отговорност.

Нека взаимно положим усилия, проявим гъвкавост, разбиране и толерантност – за да се справим успешно със сложната ситуация – предизвикателство за всички нас.

 

С пожелание за здраве и успех,

Проф. д-р Албена Керековска, д.м.

Директор на Дирекция „Учебна дейност“