Важна информация относно организацията на учебния процес за зимен семестър на Академичната 2021/22 година

 

Уважаеми колеги, 

Във връзка с заповед № Р-100-567/24.08.2021 г.  на Ректора на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, следва:

Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м. –  Ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, предвид предстоящото начало на зимния семестър на учебната 2021/2022 година и развитието на епидемичната обстановка, с цел организация на учебния процес в съответствие с обявените противоепидемични мерки, на основание  чл.32, ал.1, т.1, т.3 и т.14 от Закона за висшето образование, чл.53, т.1 и т.11, чл.134а, ал.2 от Правилника за дейността на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, решение на Академичния съвет по протокол №28/23.08.2021 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1.Отменям моя Заповед №Р-100-446/15.07.2021г.

2. Зимният семестър на учебната 2021/2022г. за всички специалности в университета започва в срок, съобразно утвърдения от Академичния съвет график на учебния процес.

3. От началото на зимния семестър на учебната 2021/2022 г.: 

  • Учебният процес се осъществява присъствено и в електронна среда чрез използване на средства на информационните и комуникационни технологии при стриктно спазване на утвърдения разпис за съответната специалност.

  • Лекционните занятия да бъдат провеждани изцяло в електронна среда.

  • Практическите учебни занятия/семинарни упражнения да бъдат провеждани присъствено при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени с действаща към момента на провеждане на обучението заповед на министъра на здравеопазването и мерките за предпазване от коронавирус (COVID-19), Приложение №1 към заповед на Ректора №Р-100-132/05.03.2020 г. По предложение на Катедрения съвет/ Съвета на колежа, след утвърждаване от ръководителя на съответното основно звено/филиал практически занятия/семинарни упражнения могат да бъдат провеждани в електронна среда по дисциплини, по които това е възможно при гарантиране на качествен учебен процес.\

  • По предложение на Катедрения съвет/Съвета на колежа след утвърждаване от Декана/ Директора на колежа/ филиала / департамента се допуска провеждането в електронна среда и на част от практическите занятия по дисциплини, при които е от съществено значение практическото обучение в присъствена/клинична среда. Преструктурирането на учебния материал и определянето на тематичните единици, които ще бъдат проведени в присъствен формат или в електронна среда, се извършва в съответната катедра/учебен сектор, водещи дисциплината. Катедрата/учебният сектор изготвя график за присъствено обучение и обучение в електронна среда при спазване на утвърдения разпис на учебния процес. Графикът се утвърждава от Декана/Директора на колежа/филиала /департамента и се оповестява на студентите, обучавани по съответната дисциплина, в срок до 13.09.2021г. Същият да бъде отразен и в системата за планиране от административните асистенти.

  • Учебната практика, преддипломният стаж и държавните изпити по всички специалности се провеждат присъствено съобразно възможностите и при съобразяване на спецификата на съответната специалност, при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени с действаща към момента на провеждане на обучението заповед на министъра на здравеопазването и мерките за предпазване от коронавирус (COVID-19), Приложение №1 към заповед на Ректора №Р-100-132/05.03.2020 г.

  • Лекционните занятия, семинарните упражнения и семестриалните изпити при специалностите в задочна форма на обучение се провеждат само в електронна среда.

  • Практическото oбучение и държавните изпити на курсистите в Центъра за професионално обучение се провеждат присъствено, съобразно възможностите и при съобразяване на спецификата на съответната дисциплина, при спазване на всички противоепидемични мерки.

  • Обучението на специализанти, провеждано от Медицински университет- Варна се осъществява присъствено, като теоретичното обучение може да бъде провеждано и в електронна среда, по преценка на ръководителя на обучението.

  • При въведени противоепидемични мерки, с които се ограничава възможността за свободно влизане/ придвижване/ пребиваване на територията на страната, провеждането на практическо обучение, на преддипломен стаж и/ или на държавен изпит може да бъде отложено или проведено по друг начин, след разрешение на ръководителя на съответното основно звено/ директора на филиала по мотивирано писмено заявление от студента.

 

 Проф. д-р ВАЛЕНТИН ИГНАТОВ, д.м.

Ректор на Медицински университет
„Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна