Годишни поименни награди за 2020 г. на Община Варна за студенти от варненските висши учебни заведения

Уважаеми колеги,

Годишни поименни награди за 2020 г. на Община Варна за студенти от варненските висши учебни заведения представляват ежегоден конкурс, в който всички висши учебни заведения в град Варна могат да излъчат кандидати във всички области на висшето образование.

Регламент на „Годишни поименни награди за 2020 г. на Община Варна за студенти от варненските висши учебни заведения.“

„Условия за кандидатстване:

Студентите трябва да отговарят на следните условия:

  1. Да имат успех не по-нисък от 5.00.
  2. Към момента на подаване на документите да са в редовна форма на обучение за предстоящата учебна година.
  3. Да са класирани на І, ІІ или ІІІ място на студентски олимпиади, международни и национални състезания и конкурси, или са с отлични изяви на научни форуми.
  4. Периодът, за който се разглеждат номинациите, е от първи октомври на предходната до първи октомври на текущата година.
  5. Всяко висше училище има право на общо две кандидатури на изявени студенти в дадена академична област, съгласно Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване на Класификатор на областите на висше образование и професионални направления.

Необходими документи и ред на класиране:

1. Кандидатите представят следните документи:

–   формуляр-декларация по образец на Община Варна (Приложение 1);

–   рецензия на хабилитирано лице в съответната научна област, ако студентът кандидатства с научна дейност;

–  документ за успех на студента за предходната учебна година, издаден от съответното висше   училище;

–  копия от документи, удостоверяващи участието на студента в дейностите, посочени във формуляр – декларацията.

2. Документите се подават в офиса на студентския съвет на съответното висше училище срещу входящ номер (посредством подаването им в сектор „Деловодство“ – стая 102 на сградата на Ректората), не по-късно от двадесет и четвърти октомври на текущата година.

3. При непопълнени части от формуляр – декларацията или некоректно представени документи, кандидатът губи право за участие в процедурата.“

 – Радостина Ганева, цитат из получена писмена кореспонденция от Дирекция „Образование и младежки дейности“

Кандидатурите, постъпили съгласно условията се гласуват от общо събрание на Студентски съвет при Медицински университет – Варна (предвид настоящата епидемична обстановка, гласуването може да се проведе от Изпълнителен съвет на Студентски съвет).