Информация във връзка със стартирането на учебната 2020/21 година

Скъпи колеги,

Ръководството на МУ – Варна направи в кризисната ситуация на пандемията от COVID-19 най-доброто, за да осигури достатъчно пълноценен учебен процес, нормално приключване на учебната година, без да се застрашат здравето и благополучието на студенти и преподаватели. Във връзка с предстоящото начало на новата учебна година са предприети мерки за адаптиране на учебния процес към специфичната епидемична обстановка, при избягване едновременното присъствие на голям брой студенти на учебни занятия и намаляване на риска за Вашето здраве. Едновременно с това, с предприетите мерки се гарантира, че в хода на учебния процес ще бъдат придобити необходимите на студентите знания и умения.

Във връзка със стартирането на учебната 2020/2021 година Ви информираме, че на основание натрупания опит за обучение в електронна среда от летния семестър, писма на министъра на образованието и науката (с вх.№ 001-79/17.03.2020г. и вх.№ 001- 117/16.04.2020 г.), писма на министъра на здравеопазването (вх.№ 002-106/10.06.2020 г. и вх.№002-140/ 13.08.2020 г.), заповеди на министъра на здравеопазването (№ РД-01-487/ 31.08.2020 г. и №РД-01-489/ 31.08.2020 г.) и решение на Академичния съвет на МУ – Варна (Протокол №7/ 12.08.2020 г.) е издадена Заповед № Р-100-498/03.09.2020 г. на Ректора на МУ-Варна, с която се дават разпореждания относно организацията на учебния процес през учебната 2020/2021г. Съгласно тази заповед:

 

Обучителният процес през учебната 2020/2021г. се осъществява присъствено и в електронна среда чрез използване на средства на информационните и комуникационни технологии при стриктно спазване на утвърдения разпис за съответната специалност и разпоредбите на Министъра на здравеопазването.

 Лекционните занятия могат да бъдат провеждани изцяло или частично в електронна среда, по преценка и предложение на Катедрите, утвърдено от Декана на факултета/ Директора на колежа/ филиала.

 Семинарните занятия следва да се провеждат присъствено, но по предложение на Катедрите, утвърдено от Декана на факултета/ Директора на колежа/ филиала семинарни занятия могат да бъдат провеждани в електронна среда по дисциплини, по които това е възможно при гарантиране на качествен учебен процес.

По предложение на Катедрите, утвърдено от Декана на факултета/ Директора на колежа/ филиала се допуска провеждането в електронна среда и на част от практическите занятия по дисциплини, при които е от съществено значение практическото обучение в присъствена/клинична среда. Преструктурирането на учебния материал и определянето на тематичните единици, които ще бъдат проведени в присъствен формат или в електронна среда, ще се извършва в съответната катедра/учебен сектор, водещи дисциплината. Катедрите/учебните сектори ще изготвят график за присъствено обучение и обучение в електронна среда при спазване на утвърдения разпис на учебния процес. Графикът ще бъде своевременно оповестен на студентите, обучавани по съответната дисциплина.

 Практическото обучение (учебна практика и преддипломен стаж) ще се провежда присъствено, при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със съответни заповеди на Министъра на здравеопазването и на Ректора на МУ-Варна.

 

Уважаеми студенти,

Ръководството на МУ-Варна Ви призовава да присъедините своите усилия и отговорност към усилията иотговорността на Вашите преподаватели в тази трудна ситуация и да бъдете част от хомогенното тяло на университета ни, който съобразявайки всички разпоредби на Министерството на здравеопазването е твърдорешен да изгради едно здраво професионално поколение от медицински и здравни специалисти.

 

Успешна учебна година на всички!