ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩЕЖИТИЯТА НА МУ-ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА

1. Кандидатстването на студенти за настаняване в общежитие се извършва чрез заявяване в електронната платформа за административно обслужване на студенти webstudent на електронен адрес: https://webstudent.mu-varna.bg в секцията „заявления“/ „заявление за общежитие“, като във „вид заявление“ се избира начинът на кандидатстване: 1. по успех (за студенти, настанявани въз основа на класиране);

 Изисквани документи:

 – заявление

-декларация;

2. с допълнителни документи (за студенти, настанявани без класиране), както следва:

2.1. семейства с ненавършило пълнолетие дете, ако единият съпруг е в редовна форма на обучение през текущата учебна година, заплаща такса по чл. 95, ал. 2 от ЗВО (субсидирано обучение);

Изисквани документи: 

 • заявление-декларация;
 • удостоверение за брак;
 • удостоверение за раждане на дете;

2.2. български студенти, които заплащат такси по чл. 95, ал. 2 от ЗВО (субсидирано обучение) и са:

а) несемейни, разведени или овдовели студенти, които сами се грижат за отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие; Изисквани документи: 

 • заявление-декларация;
 • документ за семейно положение, издаден от Общината по местоживеене;
 • удостоверение за раждане на дете;
 • съдебно решение за развод;

б) студенти с неизвестен  или починал родител; Изисквани документи: 

 • заявление-декларация;
 • смъртен акт за родител и удостоверение за раждане на студента или удостоверение за наследници;

в) несемейни студенти – членове на многодетни семейства (3 и повече деца), ако някой от братята или сестрите е докторант, специализант, студент или ученик; Изисквани документи: 

 • заявление-декларация;
 • удостоверения за раждане на братя/ сестри;
 • служебни бележки и студентски уверения за братя (сестри) ученици, съответно студенти за предходната учебна година;

г) студенти със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност и военноинвалиди; Изисквани документи: 

 • заявление-декларация;
 • решение на ТЕЛК;

д) студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска

грижа;

Изисквани документи:

 • заявление-декларация;
 • служебна бележка от дома, в който са живяли, преди да бъдат приети за студенти.

 2.3. чуждестранни студенти, обучаващи се по актове на Министерски съвет; Изисквани документи:

 • заявление-декларация;

ВАЖНО:  Студенти I курс могат да кандидатстват онлайн в webstudent в  „Заявление за общежитие за новоприети студенти“.

II. Съгласно заповед № Р-100-309 от 27.06.2019 г. на Ректора на Медицински университет – Варна, са определени следните срокове за подаване на документи за кандидатстване за настаняване в общежитията на университета за учебната 2019/ 2020 година:

 1. Български студенти I курс, обучаващи се в редовна форма на места, субсидирани от държавата – от 01.07.2019 г. до 09.08.2019 г. за участие в първо класиране и за настаняване в общежитие без класиране, в приложимите случаи;
 2. Български студенти I курс, обучаващи се в редовна форма на места, субсидирани от държавата – от 10.08.2019 г. за участие в следващите след първо класиране и за настаняване в общежитие без класиране, в приложимите случаи;
 3. Български студенти II, III, IV, V и VI курс, обучаващи се в редовна форма на места, субсидирани от държавата – от 01.07.2019 г. до 09.08.2019 г.;
 4. Чуждестранни студенти I курс, обучаващи се по актове на Министерски съвет –от 01.07.2019 г.;
 5. Чуждестранни студенти II, III, IV, V и VI курс, обучаващи се по актове на Министерския съвет – от 01.07.2019 г. до 09.08.2019 г.;
 6. Български докторанти, обучаващи се в редовна докторантура на места, субсидирани от държавата – от 01.07.2019 г.;
 7. Специализанти, обучаващи се на места, субсидирани от държавата – от 01.07.2019 г.;
 8. Лица от научно-преподавателския състав на МУ-Варна – от 01.07.2019 г.

III. Студенти и докторанти, които се обучават при условията на чл. 21, ал. 2 и 4 ЗВО (платено обучение), чуждестранните учащи се, обучаващи се срещу заплащане, както и прекъсналите или презаписалите учащи се могат да бъдат настанявани в студентско общежитие, при условие че са останали свободни места след настаняването на студентите, докторантите и специализантите по чл. 23, ал. 2 от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, приета с ПМС № 235 от 25.09.2008 г. от всички висши училища в гр. Варна и членовете на техните семейства.