Информация за кандидатстване за общежитие за академичната 2019/20 година.

до 09.08.2019 г. за участие в първо класиране;

от 10.08.2019 г. за участие в следващите след първо класиране.

 

Студенти I курс могат да кандидатстват за настаняване в общежитията на МУ-Варна онлайн на електронен адрес:

https://webstudent.mu-varna.bg/

в Заявление за общежитие за новоприети студенти

не по-рано от два работни дни след записването им за студенти.

Без класиране в студентските общежития се настаняват:

  1. семейства с ненавършило пълнолетие дете, ако единият съпруг е в редовна форма на обучение през текущата учебна година, заплаща такса по чл. 95, ал. 2 ЗВО или е освободен от такси по чл. 95, ал. 5 (субсидирано обучение);
  2. български студенти, които заплащат такси по чл. 95, ал. 2 от ЗВО (субсидирано обучение) и са:

а) несемейни, разведени или овдовели студенти, които сами се грижат за отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие;

б) студенти с неизвестен или починал родител;

в) несемейни студенти – членове на многодетни семейства, ако някой от братята или сестрите е докторант, специализант, студент или ученик;

г) студенти със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност и военноинвалиди;

д) студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа.