Набор и прием на студенти-демонстратори

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

Във връзка с чл.43 от Правилника за Учебната дейност в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” Варна и чл. 2 ал. (1) т. 4 и чл. 4, ал. (2), т. 4 от Правилата за набиране и разходване на средства по „Фонд стипендии, помощи и награди към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” Варна” и решение на ФС по протокол №28/11.09.2020г, считано от началото на учебната 2020/2021 година, се въвеждат „Вътрешни правила на Факултета по медицина за прием и отчитане на дейността на студентите-демонстратори.“
За тази цел :

1. За демонстратори се избират студенти, показали значителен интерес към дисциплината и придобили много добри и отлични теоретични познания и практически умения, потвърдени с изпитните резултати: среден успех от следването към момента на кандидатстване за демонстратор не по-нисък от „Много добър 4,50“ и оценка по дисциплината, за която кандидатства за демонстратор не по-ниска от „Много добър 5,00“. Един студент може да бъде демонстратор само по една дисциплина.

2. Всеки студент подава заявление ( входирано от сектор „Деловодство“) до ръководителя на съответната катедра/УС. Заявленията се разглеждат на заседание на съответния Катедрен съвет, като за новите демонстратори се изисква препоръка (свободен текст) от асистентите, които са ги обучавали;

3. В срок до един месец от началото на учебната година/семестъра ръководителят на катедрата/УС представя с доклад до Декана списък на демонстраторите, които са утвърдени от Катедрения съвет и ще бъдат ангажирани в работата на съответната катедра/УС. В доклада се упоменават дисциплината и срокът, за който ще бъдат ангажирани съответните демонстратори. Всяка настъпила в хода на семестъра промяна в списъка (например отпадане или замяна на един студент-демонстратор с друг) следва да бъде писмено докладвана на Декана, след утвърждаване на промяната от Катедрения съвет;

4. Дейността на демонстраторите, графикът за тяхната заетост, месечната и семестриалната им отчетност се организират от ръководителя на катедрата/УС или определен от него отговорник от академичния състав на катедрата/УС.

5. Ангажираността на студентите демонстратори се определя отръководителя на съответната катедра/УС съобразно хорариума на дисциплината и спецификата на обучение,при съобразяване на заетостта на студента с редовното му обучение по седмичния разпис. Максималната обща семестриална часова натовареност на студентите-демонстратори не може да надвишава 90 учебни часа (15 седмици Х 6 часа).

6. Студентите-демонстратори по правило се ангажират в аудиторната дейност (упражнения/лекции) на съответната катедра/УС. По изключение, в катедри с обоснована необходимостот демонстраторска помощ в извънаудиторни дейности (напр. ръководство на самостоятелна подготовка в базите на катедрата), е допустимо ангажирането на демонстратори и в извънаудиторни дейности.

7. Студентите демонстратори са задължени да посещават редовно учебните занятия съгласно програмата на курса, в който се обучават. При отсъствия, допуснати във връзка с изпълнение на ангажиментите им на демонстратори, студентите могат да отработят до четири пропуснати упражнения за учебна дисциплина на семестърслед представяне на заверена от ръководителя на съответната катедра/УС бележка в Деканата по медицина.

8. Студентите-демонстратори попълват месечни и семестриален отчет(по образец), заверени от преподавателя, с който е работил демонстратора, и утвърдени от ръководителя на катедрата/УС. Месечните и семестриалните отчети за дейността на студентите-демонстратори се съхраняват в катедрата/УС за срок от една година;
*Отчетни формуляри може да получите от съответната катедра.

9. След края на всеки семестър, ръководителят на катедрата/УС може да предложи изявени студенти-демонстратори за парична награда по реда, регламентиран в чл. 2, ал. 1, т. 4 и чл. 4, ал. 2, т. 4 и ал. 3 от Правилата за набиране и разходване на средства по „Фонд стипендии, помощи и награди към Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов”-Варна”. Предложението се съпровожда от семестриален отчет за работата на студента-демонстратор, заверен от преподавателя, с който е работил демонстратора, и утвърден от ръководителя на катедрата/УС. * Всеки студент да попълни еднократно приложената декларация за банкова сметка и да я приложи към семестриалния отчет в края на периода.

10. За награда могат да бъдат предлаганистуденти-демонстратори, изработили не по-малко от 30 учебни часа семестриална часова натовареност.

 

Моля внимателно да се се запознаете с всички точки на правилата.
Срокът за входиране на заявления в сектор „Деловодство“ е не по – късно от две седмици след началото на всеки семестър.

За допълнителна информация:
dekanat_medicina@abv.bg
тел. 052/677 050
вът. 2645