ВАЖНИ ЗА СТУДЕНТИТЕ ИЗВАДКИ ОТ ЗАПОВЕДИТЕ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, СВЪРЗАНИ С ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 И ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

(заповеди към 23.03.2020, 23:00)

Извадка от Заповед РД-01-124/13.03.2020 г.

Считано от 11.03.2020 г. до 29.03.2020 г. на територията на Република България се въвеждат следните противоепидемични мерки:

 1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати догоре продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
 2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.
 3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.
 4. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организациопната им форма.
 5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).
 6. Преустановяват се плановите детски н женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

Извадка от Заповед РД-01-127/16.03.2020 г.

Считано от 00.00 часа на 18.03.2020 г. временно се забранява влизането на територията на Република България на лица, пристигащи от Китайската народна република, Ислямска република Иран, Бангладеш, Република Индия, Република Малдиви, Федерална демократична република Непал, Демократична социалистическа република Шри Лаика, Кралство Испания, Италия, Република Корея, Северна Корея (КНДР), Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия. Франция, Германия, Нидерландия и Швейцария, с изключение на български граждани, членове на семействата на български граждани и лица със статут на постоянно и продължително пребиваване из територията на Република България, както и членовете на техните семейства.

Извадка от Заповед РД-01-129/16.03.2020 г.

На домашна изолация и лечение подлежат следните потвърдени случаи на COVID-19:

а) асимптоматични лица (открити като контактни или в хода на проведени епидемиологични проучвания);

б) лица с леки клинични оплаквания (телесна температура < 38 °С, кашлица, неразположение, хрема, възпалено гърло, стомашно-чревни симптоми, като гадене, повръщане и /или диария, без промени в психичния статус (т.е. объркване или летаргия) и без придружаващи хронични заболявания или имунокомпрометиращи състояния и др.

Извадка от Заповед РД-01-130/17.03.2020 г.

 1. Всички български граждани и граждани на други държави с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигащи от Китайската народна република. Ислямска република Иран, Бангладеш, Република Индия, Република Малдиви, Федерална демократична република Непал,. Демократична социалистическа република Шри Лаика, Кралство Испания, Италия, Република Корея, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Франция, Федерална република Германия, Кралство Нидерландия и Швейцария, се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или на друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава с предписание на органите на граничния здравен контрол.
 2. Общопрактикуващите лекари осъществяват медицинско наблюдение за 14-дневен период на поставените под карантина лица от техните пациентски листи.
 3. Български граждани без общопрактикуващ лекар се проследяват за 14-дневен период от съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия са карантинирани.
 4. Лица с чуждо гражданство се проследяват за 14-дневен период от лечебното заведение, с което съответното място за настаняване има сключен договор за оказване на медицинска помощ.
 5. Всички близки контактни на потвърден случай на COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случаи, се поставят с предписание на регионалните здравни инспекции под карантина в дома или на друго място за настаняване и медицинско наблюдение за 14-дневен период, считано от последния контакт със заболялото лице.
 6. Всички лица поставени под карантина са длъжни да не напускат домовете си или мястото за настаняване, в което са посочили, че ще пребивават за посочения в предписанието срок.
 7. Ако до изтичане на определения с предписанието срок не се появят симптоми за COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, карантината се преустановява.
 8. При поява на симптоми за COV1D-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, лицата са длъжни да се свържат по телефон с обшопрактикуващия си лекар, лечебното заведение, което обслужва мястото за настаняване или със съответната регионална здравна инспекция, откъдето да получат указания според случая.

Извадка от Заповед РД-01-138/19.03.2020 г.

 1. Временно се забранява влизането на територията на Република България, считано от 0 часа на 20 март до 17.04.2020 г. включително, на всички граждани на трети страни през всички гранични пунктове и с каквито и да са транспортни средства, включително въздухоплавателни, морски, железопътни и шосейни.
 2. Настоящата забрана не обхваща:

– здравни специалисти, здравни изследователи и специалисти по грижата за възрастни хора;

– лица, пътуващи по хуманитарни причини;

– граждани на трети страни, които имат разрешение за дългосрочно пребиваване в държава-членка на ЕС и преминават през България с цел да се завърнат в държава, в която живеят и пребивават

Извадка от Заповед РД-01-143/20.03.2020 г.

Считано от 00.00 часа на 21.03.2020 г. на територията на Република България се въвеждат следните противоепидемични мерки:

 1. Преустановяват се посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.
 2. Органите на Министерство на вътрешните работи организират контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове и извършват проверка на целта на пътуването на гражданите.
 3. През контролно-пропускателните пунктове на областните центрове се пропуска преминаването на лица само в случаи на неотложност на пътуването, наложено от полагане на труд в населеното място, здравословни причини на пътуващия или негови близки, завръщане на настоящия или постоянен адрес. Това се удостоверява със служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта, медицински документ, документ за самоличност.

Забранява се на лица до (под) 60-годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 8.30 до 10.30 часа всеки ден.

Мерките са в сила до изричната им отмяна.

Извадка от Заповед РД-01-144/22.03.2020 г. за допълнение на други заповеди

Считано от 22.03.2020 г. в обектите за бързо хранене и хранителните магазини на територията на бензиностанции да не се допуска консумацията на място.

Извадка от Заповед РД-01-145/22.03.2020 г. за доп. на З-д РД-01-138/19.03.2020 г.

Допускат се граждани на Турция и Република Северна Македония да преминават транзитно през територията на Република България с цел завръщане в държавата, в която живеят и пребивават.

24.03.2020

Цитат от следния документ