Визитка: Доц. д-р Валерия Калева, д.м., е Ръководител на Катедрата по педиатрия в Медицински университет – Варна и Началник на Детската клиника по клинична хематология и онкология при УМБАЛ „Св. Марина“. Председател е на Работна група по хемофилия и таласемия към Българско медицинско сдружение по хематология и ръководител на Експертния център по коагулопатии и вродени анемии към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Член е на Комисията по редки болести към МЗ и на Национален съвет по хемофилия към КС „Партньорство за здраве“ и Експерт по таласемия и хемофилия към НЗОК.

По темата работи Велина Марковска

Четете още в http://www.puls.bg/health/hot-news/news_27090.html

 

Доц. Калева, хемофилията е заболяване, което се причислява към редките болести. Какво представлява и как се характеризира хемофилията?

 

Доц. Калева: Хемофилиите са най-често срещаните болести от групата на вродените коагулопатии. Те възникват в резултат на вроден дефицит на коагулационен фактор VIII или IX и в зависимост от това се разделят на два типа – хемофилия А и хемофилия В. И двете са полово свързани (с Х-хромозома) рецесивни заболявания, които засягат изключително само мъже. Жените са само носители на хемофилната наследственост.

Клинично се представя с различни по вид и тежест кръвоизливи, които по правило са посттравматични и зависят от степента на дефицит на коагулационния фактор. 

Най-често началните симптоми се наблюдават още в кърмаческа възраст с поява на синини, подкожни или мускулни хематоми. След прохождане на детето се появяват и първите ставни кръвоизливи (хемартрози), които са най-типичната проява на тежката форма на хемофилия. Засягат се големите стави на крайниците, като най-обичайните места са коленете, следвани от лактите, глезените, раменете и китките. Крайният резултат от рецидивиращото кървене е развитие на прогресиращо ставно и костно увреждане, водещо до осакатяващи артрити и тежка инвалидизация, познато в медицинската литература като хемофилна артропатия. Мускулните хематоми са втората по честота проява на кървене, следвани от кръвоизливи в меките тъкани и гастроинтестиналния тракт. Пациентите със средно тежка и лека форма обикновено нямат явни симптоми на кървене и само тежки травми и хирургични интервенции са последвани от хеморагични епизоди. При жените, носителки на хемофилния ген, обикновено липсват клинични прояви, но пациентките могат да имат оплаквания от лесна поява на синини, продължително менструално кървене, по-продължително кървене след травми или хирургични манипулации и др.

 

Има ли разлика в честотата на заболяване в зависимост от расата?

Доц. Калева: Хемофилията се среща с еднаква честота във всички етнически групи и раси, която за хемофилия А е приблизително 1 на 6 000 мъжко население, а за хемофилия В – 1 на 30 000.

Съществува ли единен регистър на пациентите, страдащи от хемофилия? Какъв е броят на болните в България?

Доц. Калева: През април т.г. в България предстои да стартира регистър за редки болести, в който са включени и вродените коагулопатии. Регистърът е национален и ще даде възможност за точна оценка на броя, вида и демографската характеристика на пациентите с хемофилия в България. Точният брой на пациентите с хемофилия в световен мащаб е неизвестен и според различни статистики е над 440 000. За България броят на пациентите е около 630 (560 с хемофилия А и 70 с хемофилия В), от които 110 са деца.

Къде се диагностицират и лекуват пациентите с хемофилия?

Доц. Калева: В европейски и световен мащаб грижите за пациенти с хемофилия се осъществяват в специализирани центрове, които са доказали своето голямо предимство както по отношение на качеството на медицинското обслужване, така и по отношение на икономическата ефективност, свързана с тяхната диагностика, проследяване, профилактика и лечение. Този вид лечебни заведения са регламентирани и в България (Наредба 16/30.07.2014 за условията и реда за регистриране на редките заболявания и за експертните центрове и референтните мрежи за редки заболявания). Към момента в нашата страна има два сертифицирани експертни центъра по хемофилия – в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна и НСБАЛХЗ – София. През 2014 г. и двата центъра бяха приети в Европейската мрежа по хемофилия (EUHANET) със сертификат и статут съответно на Център за комплексно лечение на хемофилия и Център за лечение на хемофилия, а през 2016 г. – в Европейската референтна мрежа за редки хематологични болести (EuroBloodNet). В началото на 2014 г. Центърът по хемофилия в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна и Центърът по хемофилия на Университетската болница в Бон, Германия, стартираха туининг-програма със спечелена субсидия от Световната федерация по хемофилия (СФХ). Две години по-късно двата побратимени центъра бяха удостоени с най-високото отличие на СФХ – Twins of the Year 2015.

Понастоящем пациентите с хемофилия и други коагулопатии се диагностицират, лекуват и проследяват в експертните центрове по хемофилия в НСБАЛХЗ – София и УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, както и в специализираните клиники по хематология / детска хематология и онкология в УМБАЛ „Царица Йоанна–ИСУЛ“ – София, УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, УМБАЛ – Плевен и УМБАЛ – Стара Загора. В посочените болнични структури функционират интердисциплинарни екипи, в които са включени квалифицирани хематолози и други профилни специалисти в областта на вродените коагулопатии. Диагностиката и лечението се провеждат съобразно изискванията на съвременните европейски стандарти и Методични указания за лечение на кръвта и кръвотворните органи в България и се прилагат адекватно на съществуващите ограничения, свързани, от една страна, с недостатъчните количества коагулационни фактори и, от друга – с методиките за финансиране на тези дейности на НЗОК и МЗ.

Доц. Калева, вие сте ръководител на експертния център по редки болести в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Как работи центърът и какви терапии се прилагат?

Доц. Калева: Центърът по хемофилия в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна е първият в страната Експертен център по редки болести, сертифициран от МЗ. Той е част от структурата на Клиниката по детска хематология и онкология с капацитет за предоставяне на комплексни медико-социални грижи за деца и възрастни с хемофилия. Тези комплексни грижи включват 24-часова телефонна връзка и оказване на денонощна спешна помощ, включително и предоставяне на консултации от високоспециализиран интердисциплинарен екип с експертен опит в областта на вродените коагулопатии – хематолог, ортопед, физиотерапевт, генетик, стоматолог, психолог и социален работник.  В нашия център се провеждат изследвания, диспансерно проследяване на пациентите, координация на услуги в болнични и извънболнични условия и контрол при провеждане на домашно лечение. Нашият екип поддържа научни и методологични контакти с национални и чуждестранни центрове по хемофилия и подготвя информационни и образователни програми за пациенти и професионалисти.

Профилактичното лечение на пациенти в България стартира в началото на 2011 г. в УМБАЛ „Св. Марина“ с постепенно включване на всички деца с тежка хемофилия от останалите болнични центрове в страната. Понастоящем всички нуждаещи се деца в България получават профилактика в оптимални терапевтични режими и малка част от пациентите над 18 години с анамнеза за животозастрашаващи кръвоизливи. През 2013 г. в Центъра по хемофилия в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна беше осъществено първото в България имунотолерансно лечение на дете с инхибитори срещу фактор VIII и на практика това е първият и единствен засега пациент в страната, излекуван от инхибиторна хемофилия.

Какви са проблемите, пред които са изправени болните от хемофилия и семействата им, и могат ли пациентите да водят пълноценен начин на живот в България?

Доц. Калева: Пред пациентите с хемофилия съществуват проблеми, свързани с естеството на самото заболяване. Те са различни при деца и възрастни и зависят предимно от тежестта на заболяването и провежданото лечение. При правилно провеждана профилактика децата могат да водят пълноценен живот, без да се налагат ограничения на физическата им активност и на посещенията им в детски и училищни заведения. Важно е учителите и възпитателите да бъдат запознати със заболяването и да получават инструкции за адекватни реакции при наличие на травма или кръвоизлив. Сериозен проблем при профилактика е честотата на венозните инжекции, които се прилагат два-три пъти седмично и изискват обучен родител / член на семейството или осигурено специално медицинско лице.

При възрастни с хемофилия проблемите най-често са свързани с лечението на хроничната артропатия и хроничните вирусни хепатити (последица от провеждано в миналото лечение с плазмени коагулационни фактори с ниска степен на вирусна инактивация), както и със социалната интеграция, включително избор на подходяща професия.

Специална е ролята на близките на пациентите с хемофилия. Обикновено те вземат активно участие при осъществяване на домашното лечение и цялостните грижи, а при голяма част от случаите изпълняват ролята на здравен асистент. Най-сериозна и реална подкрепа семействата могат да получават от експертните центрове – обучение, помощ при домашно лечение, психологическа подкрепа, среща с пациенти и др. Основен, разбира се, остава ангажиментът за изграждане на мрежа от специализирани центрове по хемофилия, в които да бъде концентрирана цялата грижа за пациентите с коагулопатии.

Обществото също трябва да има свой ангажимент към тези пациенти, най-малко чрез недопускане на дискриминация и стигматизация.

Независимо от съществуващите проблеми грижата за пациентите с хемофилия се подобрява с всяка измината година. Оптимизмът става още по-реален със създаването на Национален съвет по хемофилия в рамките на КС „Партньорство за здраве“, в който участват медицински специалисти, членове на Българска асоциация по хемофилия, представители на МЗ и НЗОК. Главна цел на Националния съвет по хемофилия е постоянно да оптимизира достъпа до навременни, адекватни и ефективни медицински услуги и терапии за пациентите с хемофилия в България.

Какви препоръки може да направите за подобряване на грижите за пациентите с хемофилия в България?

 

Доц. Калева: Препоръките, които биха били в полза на пациентите, могат да се обобщят в посока организация, информация и финансиране. Важно е да се изработи национална програма за лечение на вродени коагулопатии, както и страната ни да бъде включена в предстоящата програма на Европейския консорциум по хемофилия PARTNERS за достъп на пациентите до адекватна и устойчива заместителна и имунотолерансна терапия. Пациентите с хемофилия трябва да имат възможност да провеждат спешно лечение във всички болничните заведения в страната и да бъдат изградени нови центрове за комплексно лечение. Много важни за подобряване на грижата за тези пациенти са скъсяването на процедурата за получаване на коагулационни фактори за домашно лечение и възможностите за финансиране на плановото оперативно лечение и за осъществяване на адекватна физиотерапия и рехабилитация. Не на последно място е препоръката за повишаване на информираността на пациентите за заболяванията и осъществяване на контрол върху домашното лечение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *