Медицински университет – Варна е първият университет в България, приет за пълноправен корпоративен член на международната асоциация по морско здравеопазване IMHA. Това стана с решение на борда на директорите на IMHA през януари тази година. Една от най-важните насоки на дейност на IMHA е подобряване и акредитация на качеството на морските клиники и разработването на стандарти за лекарите, издаващи сертификати за здравна пригодност на морските лица. Стандартите са утвърдени от звеното за акредитация на IMHA.

Членството на МУ – Варна ще допринесе за утвърждаване на университета като лидер в професионалната и научно-практическа медицинска подготовка. Университетският център по морско здравеопазване има за цел да подпомага други организации, администрации, корабни компании и професионални органи за подобряване на здравното и медицинското проследяване на служителите в морската индустрия, изготвянето на доклади и насоки в морската област чрез предоставянето на морска медицинска експертиза и инициативите за морско здравеопазване. Университетът ще работи също за образованието и обучението по морско здраве, развитието на качествени медицински услуги и системи в морския сектор и насърчаване на научните изследвания в областта на морското здравеопазване, на обмена на идеи и резултати от изследователски проекти.

Членството ще насърчи и изследвания в областта на различните рискове и ефективността на интервенциите, използвани за предотвратяване или лечение на здравословни проблеми на морските лица. Резултатите от тези изследвания могат да се използват за подобряване практиката в областта на морското здравеопазване и  осигуряване на по-добри стандарти за морско здраве чрез увеличаване на научното познание, както и чрез осигуряване на етично и справедливо отношение към морските лица.

Международната асоциация по морско здравеопазване (International Maritime Health Association – IMHA) e организация с нестопанска цел, в която членуват професионалисти от широк кръг от специалности, които се стремят да подобрят здравето на морските лица, като разработват по-добри подходи за опазване и насърчаване на здравето и здравното обслужване както на местно, така и на международно равнище. IMHA е регистрирана в Белгия като международна асоциация от 14.07.1998 г.