Как да станеш част от Студентски съвет


budichast ot nas
Екипът на Студентски съвет е съставен от:

  • членове – студенти, избрани след провеждане на избори за членове, от всеки един курс и специалност;
  • докторанти
  • сътрудници 

Мандатът на студентите и докторантите в общото събрание и в студентския съвет на висшето училище е две години с право да бъдат избирани за още един мандат. Студентският съвет избира измежду членовете си Председател, който организира и ръководи дейността му и го представлява пред органите за управление на висшето училище, на основните и обслужващите звена в него. 

Има два начина да се включиш в екип на Студентски съвет, съответно като:

ЧЛЕН
Както вече споменахме мандатът на студентите и докторанти в студентския съвет е две години. През две години се провеждат цялостни избори, за нов състав на Студентски съвет. Студентски съвет трябва да обява датата и срока за подаване на Мотивационни писма за участие в изборите, най-късно 1 седмица преди тяхното провеждане. Мотивационните писма се изпращат до Председателя на съвета, който има право да ги разгледа и одобри/ отхвърли кандидата. 

Избраните членове на Студентски съвет, от всеки курс и специалност, трябва да посещават редовно Общите събрание на СС. Имат пряката отговорност участват в дейността на екипа, да взима участие в гласуванията по време на ОС и да изпълняват задълженията си като курсови представители. Тази дейност включва информационно обезпечаване на колегите и отговори на техни въпроси от социално-битов или учебен план. Ако съответния курсов представител не извършва тази своята дейност, председателят има право да изключи члена, по време на Общо събрание, след излагане на мотиви.

СЪТРУДНИК

Като сътрудник може да се включи всеки студент на МУ-Варна, независимо кой курс или специалност e. Това може да направи единствено посещавайки Общото събрание и представяйки пред Председателя и колегите си мотивите да се вклчи в екипа. Сътрудникът има напълно равни правомощия и заангажираност в дейността на екипа, с изключения на това, че не може да взима участие в гласуванията по време на ОС. Статутът на Сътрудник бива утвърден от Председателя на СС, ако в продължение на 6 месеца, той покаже заангажираност и актиност в дейността на екипа.

Leave a Comment