Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. пред в-к „Труд“: Съвременното медицинско образование в България трябва да отговаря на световния технологичен прогрес и потребностите на обществото

януари 31, 2018By Магдалена БлизнаковаЗа нас, Наука и образование No Comments

Висшето медицинско образование и това на здравните професионалисти има своите специфични особености и проблеми, които се нуждаят от намиране на гъвкави решения и предприемане на спешни мерки.

Първо: Ако висшето образование трябва да отговаря на потребностите на бизнеса, то висшето медицинско образование трябва на първо място да отговаря на здравните потребности на обществото. Какво означава това? Демографските процеси, характеризиращи съвременните европейски общества, са добре известни, но те засягат нашата страна в още по-голяма степен. Увеличава се средната продължителност на живота, което е желан благоприятен процес, но едновременно с това расте средната възраст и делът на хората над 65 години. По данни на Евростат 20% oт населението в България е на възраст над 65 г., което ни поставя на едно от челните места по застаряване в Европа. За сравнение – по този тревожен показател преди нас са само 5 европейски държави.

Само този факт е достатъчен да обоснове очевидните потребности от медицински и здравни специалисти, за да се отговори на нарастващите потребности от грижи и лечение, свързани със застаряването на населението.

Второ: На фона на нарастващите потребности има доказан всеобщ недостиг на медицински и здравни професионалисти в Европа, особено осезаем в нашата страна, който заплашва да се превърне в катастрофален проблем за качеството на здравните услуги в България. Фактите сочат, че България е сред последните страни в Европа по брой на завършващи висше медицинско образование: на 100 000 души от населението – 12 лекари. Цифрите показват, че например в Малта новозавършващите лекари на 100 000 човека са 25, в Ирландия – 24, в Румъния, Дания, Словения и много други страни – 20.

Трябва да сме наясно и с другия тревожен факт – половината от лекарите в страната ни са на възраст над 55 години, а 20% са над 65 години.

Не достигат не само лекарите, но и медицинските сестри и акушерките, а кризата в България се задълбочава с всеки изминал ден, като вече се достига критичният минимум.

Тези цифри са реално доказателство, че са необходими спешни действия за увеличаване капацитета на медицинските университети за всички медицински и здравни специалности.

Необходимо е да се стимулира приемът в други специалности, необходими за здравеопазването – лекарски асистенти, парамедици, болногледачи, кинезитерапевти.

Трето: Пазарът на медицински и здравни професионалисти е отворен, конкурентен, без ограничения за свободното движение на човешкия капитал, особено в рамките на ЕС. Подготовката на медицински и здравни специалисти в 5-те медицински университета у нас е на световно ниво. Доказателствата за това са много. Това също увеличава риска за България, защото условията за работа в чужбина са по-добри за лекарите и здравните специалисти, а у нас не им се предлагат конкурентни условия, с които да бъдат задържани.

Тази специфика на пазара изисква мерки в две посоки: от една страна – отчитане на ефекта на миграцията и увеличаване на капацитета за прием на кадри в медицинските университети в България, а от друга страна – изграждане на стратегия за задържане на лекарите и здравните професионалисти в България.

За да се посрещне това предизвикателство, незабавно трябва да се обединят министерства, общини, държавни институции, контролни органи и медии, за да се вземе решение и целево да се финансират и подкрепят медицинските университети в България и университетските болници.

Необходими са спешни, незабавни действия. Ако решенията и мерките бъдат взети днес, ако още тази година се увеличи приемът на студенти в медицинските университети в България, то реален резултат ще бъде отчетен най-рано след 10 години. Толкова време е необходимо – 6 години обучение в университет и 4 години специализация, за да се изгради един завършен лекар – специалист, който пълноценно да лекува пациенти.

А желаещи да учат медицински и здравни специалности има – в МУ-Варна например 3-ма чуждестранни граждани се борят за 1 място, а при кандидатите от страната съотношението е 7:1! Тук трябва да отбележим, че не само пазарът на медицински професионалисти е свободен. Свободно е и движението на кандидат-студенти в рамките на ЕС. А има държави като Германия, Скандинавските страни, в които държавата поема таксите и за студентите от ЕС. В този единен пазар медицинските университети в България не са конкуренти помежду си, а с другите в Европа. Това означава, че трябва да се инвестира в тяхното развитие, за да бъдат те конкурентни на най-добрите в Европа.

Проблем пред медицинското образование в България в момента е финансирането – недостатъчни субсидии за обучение и за наука, недостатъчни средства за капиталови разходи и ограниченията при формиране на собствени средства.

Предоставяната от държавата субсидия за обучение на студенти и докторанти в медицинските университети у нас е крайно недостатъчна за целите на модерното образование по медицина. Предоставяната субсидия за наука е в размер, който силно ограничава възможностите за извършване на фундаментални и научно-приложни изследвания, издаване на научни трудове и популяризиране на резултатите от тях. Това от своя страна води до влошени показатели за научна активност, намаляване на възможностите за привличане на млади хора в науката, липса на „образование, основано на доказателства и наука“ и ограничаване на връзката „наука-бизнес“. Средствата за капиталови разходи са в минимален размер, което налага медицинските университети да ги дофинансират от формираните собствени приходи за строителство и основен ремонт, закупуване на специализирана медицинска апаратура и оборудване, учебен и демонстрационен софтуер и др. Обучението по медицина е особено скъпо заради необходимостта от модерно оборудване, което често надхвърля в пъти размера на субсидията на медицинските университети у нас, както и неговото непрекъснато обновяване.

Независимо от разделението на медицинските университети от университетските болници те остават тясно свързани. Качеството на обучение на студенти, специализанти и докторанти е в пряка зависимост от наличието на съвременно оборудване в базите за практическо обучение, а ползите от добре обучените специалисти са и за двете сфери – образование и здравеопазване. За съжаление по-голямата част от лечебните заведения не разполагат с необходимата база, апаратура, учебни зали, софтуер и хардуер за провеждане на обучение в съответствие с потребностите на образователния пазар, което прави висшите медицински училища неконкурентоспособни в сравнение с другите европейски университети. Това налага инвестиции на МУ в лечебни заведения – търговски дружества, с които се финансира не само образованието, но и прякото предлагане на здравни услуги в съответния регион и има своя значим социално-здравен ефект.

Осигуряването на модерно образование е немислимо без подходящите учебни средства в теоретичен и практически план. В областта на медицината това води до големи разходи, тъй като учебните материали следва да са съобразени с последните новости, а иновациите в медицинската наука и биотехнологиите са едни от най-бързо развиващите се в световен план. Едновременно с това, развитието на технологиите предполага внедряването им с оглед осигуряването на дигитално и симулационно подпомагане на обучението, отдалечен достъп до учебни материали, електронно административно обслужване на студентите и др. Бързото остаряване на тези технологии и скоростта на научния напредък изискват непрекъснати инвестиции.

Медицинското образование у нас е успешно днес, но може да бъде два пъти по-успешно утре поради критично нарастващия недостиг на медицински и здравни специалисти и огромна потребност от подготвени кадри. Трайно висок интерес от страна на кандидат-студенти за обучение има както от страната, така и от чужбина, защото е гарантирана реализацията на пазара на труда на завършващите и защото в България се предлага качествено обучение и образование, отговарящо на европейските стандарти.

Медицинското образование у нас следва да бъде изведено като приоритет, да бъде подкрепяно и стимулирано. Това ще има огромен положителен ефект върху образователната система, здравеопазването, регионалното развитие и бъдещото съхраняване и развитие на обществото.

Кои са най-важните стъпки, които могат да задвижат и поддържат добро темпо за постигане на целта, а именно – съвременното медицинско образование в България да отговаря на световния технологичен прогрес и потребностите на обществото.

1.Да се приложат инструментите за междусекторно сътрудничество и да се възложи съвместен анализ на настоящите потребностите от медицински и здравни специалисти в България от Министерството на образованието и науката (МОН) и Министерството на здравеопазването (МЗ).

Анализът може да бъде подготвен съвместно с участието на медицинските университети и професионалните организации (БЛС, БАСЗГ, БФС, БЗС и др.). Ще бъде спестено много време, ако се използват комбинирано възможностите на всички визирани институции, тъй като те поотделно разполагат с различни данни, които могат бързо и лесно да бъдат интегрирани. (Например в системата на МЗ периодично се изготвят справки от Районните здравни инспекции (РЗИ) за брой и разпределение на активните медицински и здравни професионалисти, а в системата на МОН се изискват справки за броя и специалностите на обучение на студентите в медицинските университети.)

2. Паралелно с изработване на анализа може да се инициира разработване на система за планиране и прогнозиране на медицинските и здравни професионалисти в България.

Въпросите за планиране и балансиране на човешките ресурси стоят пред много страни от Европейския съюз и цяла Европа, тъй като недостигът им е критичен вече и в световен план и се наблюдава голяма мобилност между различните държави.

В областта на планиране на човешките ресурси има добри практики в Европа, които се представят от Европейската комисия и се споделят в рамките на експертни мрежи и проекти на Европейската комисия. Екипи на МУ-Варна участват заедно със свои колеги от България в такива експертни мрежи и могат да бъдат поканени при разработване на системата за планиране.

3. С цел по-ефективно планиране на бъдещите инвестиции за обучение може да се инициира дискусия относно възникващите нови медицински и здравни професии. В практическото и теоретичното обучение да се заложат нови теми и модули на обучение за подобряване на дигиталните умения за работа с нови медицински технологии, биотехнологии и телемедицина.

Тази дискусия вече се води в Европейски и световен мащаб – тя е подкрепена от Европейската комисия и в инциативите на OОН и СЗО в рамките на новосъздадената Висша Комисия по образование, здравеопазване и икономически растеж.

България и българското медицинско образование би трябвало да бъдат част от тези дискусии, тъй като те са свързани и с пазара на труда, но най- вече с търсене на решения за универсалното покритие на здравните потребности на гражданите на всяка страна.

4. Да се инициира дискусия за промяна в системата за оценка и акредитация на висшите училища в посока на оптимизиране на процесите, като в актуализацията на наредбата за следдипломно обучение на специалисти в здравеопазването да се включат не само специалисти от МЗ, но и от МОН и медицинските университети.

Включването на технологиите в тези процеси би допринесло за подобряване на ефективността им. В тази връзка може да се обсъди с екипите на МОН, НАОА и университетите евентуално включване на електронна система за подаване на документите (полезна практика е например електронната система на Европейската програма ЕРАЗЪМ+).

Висшето медицинско образование в България е на европейско ниво и се нуждае от нашите общи действия, за да се запази и развива в динамичната и много конкурентна среда. В този процес е необходима подкрепата на държавата по отношение на координирани и свързани решения в двата сектора – висше образование и здравеопазване.

 

МУ-Варна обучава над 5000 студенти от България и 44 страни по света, като им предлага високо качество и приложение на модерни технологии в обучението, в научноизследователската работа и в практиката. Оценка за качеството и постиженията са увеличаващият се брой кандидат-студенти и престижни награди, които през 2017 г. университетът получава. През 2017 г. МУ-Варна бе удостоен с наградата „BEST INNOVATION FOR EDUCATION“ на един от най-мащабните форуми за технологии, иновации и предприемачество в Европа – Webit Festival 2017. Новата високотехнологична база за обучение на студентите от Факултета по фармация бе удостоена със званието „Сграда на годината“ в образователния сектор.

Работата на академичното ръководство е насочена към изпълнение на регионалните стратегии за по-добър достъп до образование, както и балансиране броя на човешките ресурси в здравеопазването чрез разкриване на 3 филиала за медицински сестри и акушерки в Сливен, Шумен и Велико Търново.

Споделяме знания и опит с над 98 международни партньори за по-добро образование, по-добро здраве и качество на живота.

Цялата дискусия пред в-к „Труд“ можете да видите тук

ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА НОВИ ЧЛЕНОВЕ В СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ ЗА МАНДАТ 2016-2018 – РЕЗУЛТАТИ

септември 28, 2017By Магдалена БлизнаковаВажни съобщения, За нас No Comments
Уважаеми колеги,
 
Както знаете, днес се проведоха частичните избори за нови членове в Студентски съвет за мандат 2016-2018. Изборният ден протече спокойно, като гласоподавалите от различните специалности, можеха да упражнят правото си на глас в две урни, съответно: МУ-Варна и ФДМ-Варна.

 
 
След преброяване на гласовете от Комисията по избора, в състав: д-р Борис Андонов (Председател на Комисията), д-р Тургай Калинов и д-р Дойчин Николов резултатите са следните:
 
 
*С bold са имената на всички новоизбрани членове за мандат 2016-2018
 
 
За факултет МЕДИЦИНА:
83 гласоподаватели, 2 невалидни бюлетини.
 • Ренета Георгиева- 33 гл.
 • Лора Айетола- 25 гл.
 • Николай Момчев- 24 гл.
 • Георги Райков- 23 гл.
 • Деница Христова- 12 гл.
 • Емил Неделчев- 11 гл.
 • Красимира Зайкова- 11 гл.
 • Ния Коцева- 9 гл.
 • Ния Българинова- 7 гл.
 • Боряна Бонина- 5 гл.

За факултет ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА:

54 гласоподаватели, 2 невалидни бюлетини.

 • Божидар Касабов- 43 гл.
 • Доника Дончева- 19 гл.
 • Михаил Бъчваров- 17 гл.
 • Никола Панталеймонов- 10 гл.
 • Виктория Василева- 9 гл.
 • Самуил Самуилов- 6 гл.
На 29 септември 2017 г., петък, от 18:00ч., във зала 104 на Факултета по Фармация ще се проведе Общо събрание на Студентски съвет.
 
Присъствието е задължително за всички новоизбрани членове на СС!
 
Отправяме специална покана и към всички колеги взели участие в изборите като кандидат-членове на СС, където ще могат отблизо да се запознаят с всички членове в структурата!
 
Целият екип на Студентски съвет поздравява новоизбраните представители на съответните специалности! 

Частични избори за попълване на квотите на Студентски съвет за мандат 2016-2018

септември 21, 2017By Магдалена БлизнаковаВажни съобщения, За нас, Предстоящи събития No Comments
 На провелото се Общо събрание, на 19.09.2017г., бе взето решението изборите за допълване на квоти към Студентски съвет – мандат 2016-2018 да се проведат на 28.09.2017г. Квотата за първи курс, която трябва да бъде попълнена, както и за Факултет обществено здраве и Медицински колеж- Варна, бе представена от председателя и одобрена от целия състав на студентското самоуправление в МУ-Варна.
Студентският съвет прие следното предложение за разпределението на членовете спрямо нуждите на структурата:
Медицина
1 курс – 3 представители
Дентална медицина
1 курс – 3 представители
Фармация
1 курс – 2 представители
Факултет по обществено здраве – 2 представители
Медицински колеж – 3 представители
Срокът за подаване на кандидатури е от 21.09.17 до 26.09.17г. в 18.00ч. Допълнителна информация относно датата за провеждането на самите избори ще бъде обявена при представяне на кандидатурите.
Кандидатите е необходимо да подадат Мотивационно писмо адресирано до председателя на СС, съдържащо следните данни: 3 имена, фак. номер, курс, група и специалност. Кандидатурата с мот. писмо може да бъде подадена електронно на e-mail адрес: students@mu-varna.bg  (препоръчително е mail-a да съдържа и снимка на кандидата) или в деловодството на МУ-Варна до председателя на СС. Одобрените кандидатури ще бъдат публикувани в общественото пространство в страницата и сайта на СС. Желаещите да подадат своя глас ще могат да го направят в две урни разположени, както следва:
Медицински университет-Варна – 08:00 ч.-15:00 ч.
Факултет по дентална медицина – 08:00 ч. – 15:00 ч.

IN MEMORIAM

февруари 27, 2017By Магдалена БлизнаковаЗа нас No Comments

Медицинската общност във Варна загуби дългогодишния преподавател и приятел, основателя и ръководител на Учебно-научния сектор по „Съдова хирургия“ към Факултета по медицина в Медицински университет – Варна доц. д-р Виктор Княжев.

Доц. Княжев бе високо ерудиран лекар и преподавател с огромен принос за утвърждаването на учебно-научния сектор по Съдова хирургия към Катедрата по хирургични болести в МУ-Варна и Клиниката по съдова хирургия към УМБАЛ „Св. Анна“, на които бе ръководител от 1990г. до 2013г. Кариерното развитие на доц. Княжев в Медицински университет – Варна започва през 1971 г. като стажант-асистент, след като завършва медицина в Русия. Личният му над 45-годишен хирургичен опит в областта на общата и съдова хирургия включва над 5000 различни хирургични намеси, от които над 1200 сложни артериални реконструкции.

Доц. Княжев бе дългогодишен национален консултант по съдова хирургия, член на 6 международни дружества с над 250 публикации в национални и международни научни издания. Хирургичната школа на доц. Княжев бе важен стълб в развитието на хирургичната наука и практика в страната.

Цялата академична общност и лекарско съсловие дълбоко скърбят за човека, преподавателя, лекаря и приятеля доц. д-р Виктор Княжев.

Поклон пред светлата му памет!

Контакти

септември 7, 2016By АдминистраторЗа нас No Comments

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ.Д-Р П. СТОЯНОВ" - ВАРНА

РЕКТОРАТ​

 
гр. Варна, п.к. 9002
ул. Марин Дринов 55
тел: + 359 52 677 050
тел: +359 52 650 057 - за англоговорящи
факс: + 359 52 650 019
E-mail: uni@mu-varna.bg

ФАКУЛТЕТ ПО МЕДИЦИНА

 
гр. Варна, п.к. 9002
ул. "Марин Дринов" 55
тел: +359 52 677 009
E-mail: dekanat_medicina@abv.bg

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 
гр. Варна, п.к. 9000
ул. "Цар Освободител" 84
тел: + 359 52 677 201,+ 359 52 677 202
E-mail: fdm@mu-varna.bg

ФАКУЛТЕТ ПО ФАРМАЦИЯ

гр. Варна, п.к. 9000
ул. "Цар Освободител" 84
тел: + 359 52 677 204
E-mail: dekanat_pharm@mu-varna.bg

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

гр. Варна, п.к. 9002
ул. „Марин Дринов“ 55
тел: + 359 52 677 011
E-mail: dekanat_foz@mu-varna.bg

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

гр. Варна, п.к. 9000
ул. "Цар Освободител" 84
тел: + 359 52 677 264
факс: + 359 52 677 262
E-mail: mk@mu-varna.bg

ФИЛИАЛ СЛИВЕН​​

гр. Сливен
ул. „Ген. Столетов" №30
тел: +359 889 800305

ФИЛИАЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

гр. Велико Търново
ул. „Михаил Кефалов" № 2
GSM: 0888/622 868

ФИЛИАЛ ШУМЕН

гр. Шумен
ул. „Васил Априлов" №63
GSM: 0882/450 008

Административен отдел

тел. +359 52 677003

Учебен отдел
тел. +359 52 677013
E-mail: svetlana@mu-varna.bg 

Научен отдел

тел. +359 52 677055

Отдел Следдипломно обучение
тел. +359 52 677005
E-mail: sdo@mu-varna.bg


 

УЧЕБНИ БАЗИ

УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА“

гр. Варна, п.к. 9010
бул. "Христо Смирненски" 1
тел: +359 52 302851 (до 59)
факс: +359 52 302874
E-mail: officeub@mail.bg
www.svetamarina.com

МБАЛ СВ. АНН​А ​

гр. Варна, п.к. 9000
бул. „Цар Освободител" 100
тел: +359 52 821 555
E-mail: contacts@svetaanna-varna.com
www.svetaanna-varna.com

ОЧНА БОЛНИЦА – СБОБАЛ – ВАРНА ​

гр. Варна, п.к. 9002
ул. „Дойран" 15
тел: +359 52 634 901

АГ БОЛНИЦА – СБАГАЛ – ВАРНА

„Проф. д-р Димитър Стаматов"
гр. Варна, п.к. 9000
ул."Цар Освободител" 150
тел: + 359 52 677 283
факс: + 359 52 613 797
www.agvarna.com

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

гр. Варна, п.к. 9000
ул. "Брегалница" 3
тел: +359 52 665 200
факс: + 359 52 634648
E-mail: office@rzi-varna.com
www.rzi-varna.com

ОЧНА БОЛНИЦА – СБОБАЛ – ВАРНА ​

гр. Варна, п.к. 9002
ул. „Дойран" 15
тел: +359 52 634 901

 

ОБЩЕЖИТИЯ

БЛОК 3

гр. Варна
ул. „Брегалница" 1
тел: +359 52 635208

БЛОК 35

гр. Варна
ул. „Петър Райчев" 35
тел: +359 52 303462, +359 52 303463

Форма за запитвания

Как да станеш част от Студентски съвет

септември 7, 2016By АдминистраторЗа нас No Comments


budichast ot nas
Екипът на Студентски съвет е съставен от:

 • членове – студенти, избрани след провеждане на избори за членове, от всеки един курс и специалност;
 • докторанти
 • сътрудници 

Мандатът на студентите и докторантите в общото събрание и в студентския съвет на висшето училище е две години с право да бъдат избирани за още един мандат. Студентският съвет избира измежду членовете си Председател, който организира и ръководи дейността му и го представлява пред органите за управление на висшето училище, на основните и обслужващите звена в него. 

Има два начина да се включиш в екип на Студентски съвет, съответно като:

ЧЛЕН
Както вече споменахме мандатът на студентите и докторанти в студентския съвет е две години. През две години се провеждат цялостни избори, за нов състав на Студентски съвет. Студентски съвет трябва да обява датата и срока за подаване на Мотивационни писма за участие в изборите, най-късно 1 седмица преди тяхното провеждане. Мотивационните писма се изпращат до Председателя на съвета, който има право да ги разгледа и одобри/ отхвърли кандидата. 

Избраните членове на Студентски съвет, от всеки курс и специалност, трябва да посещават редовно Общите събрание на СС. Имат пряката отговорност участват в дейността на екипа, да взима участие в гласуванията по време на ОС и да изпълняват задълженията си като курсови представители. Тази дейност включва информационно обезпечаване на колегите и отговори на техни въпроси от социално-битов или учебен план. Ако съответния курсов представител не извършва тази своята дейност, председателят има право да изключи члена, по време на Общо събрание, след излагане на мотиви.

СЪТРУДНИК

Като сътрудник може да се включи всеки студент на МУ-Варна, независимо кой курс или специалност e. Това може да направи единствено посещавайки Общото събрание и представяйки пред Председателя и колегите си мотивите да се вклчи в екипа. Сътрудникът има напълно равни правомощия и заангажираност в дейността на екипа, с изключения на това, че не може да взима участие в гласуванията по време на ОС. Статутът на Сътрудник бива утвърден от Председателя на СС, ако в продължение на 6 месеца, той покаже заангажираност и актиност в дейността на екипа.

Какво представлява Студентски съвет?

септември 6, 2016By АдминистраторЗа нас No Comments

logo1

Уважаеми колеги,

Добре дошли в нашия официален сайт, чиято основна цел е, чрез своята иновативност и качествен дизайн, да ви предоставим най-актуалната и важна информация свързана със студентския живот в нашия университет.

Студентски съвет, според чл. 72 от Закона за висшето образование е единствената законовоустановена структура на територията на университета. Той е орган за защита на общите интереси на обучаващите се. Състои се от представителите на студентите и докторантите в Общото събрание на висшето училище, както и от сътрудници.

Мандатът на студентите и докторантите в общото събрание и в студентския съвет на висшето училище е две години с право да бъдат избирани за още един мандат. Студентският съвет избира измежду членовете си председател, който организира и ръководи дейността му и го представлява пред органите за управление на висшето училище, на основните и обслужващите звена в него.

За нас

август 29, 2016By АдминистраторЗа нас, Менюта No Comments
Тургай Калинов, стажант-лекар в 6-ти курс, специалност Медицина

Уважаеми колеги,

Казвам се Тургай Калинов и съм Председател на Студентски съвет при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ гр. Варна. Добре дошли в нашия официален сайт, чиято основна цел е, чрез своята иновативност и качествен дизайн, да ви предоставим най-актуалната и важна информация свързана със студентския живот в нашия университет.

Студентски съвет, според чл. 72 от Закона за висшето образование, е единствената законовоустановена структура на територията на университета. Орган за защита на общите интереси на обучаващите се е Студентският съвет. Той се състои от представителите на студентите и докторантите в Общото събрание на висшето училище. Мандатът на студентите и докторантите в общото събрание и в студентския съвет на висшето училище е две години с право да бъдат избирани за още един мандат. Студентският съвет избира измежду членовете си председател, който организира и ръководи дейността му и го представлява пред органите за управление на висшето училище, на основните и обслужващите звена в него.

Главната мисия на нашата структура е да бъде „мост” между студентите и ръководството на Медицински университет Варна, предоставяйки една добра информационна обезпеченост и същевременно оказвайки всеотдайна подкрепа. Освен този сайт, имаме и официална страница във Facebook, в която ежедневно се публикуват най-актуалните новини, и където всеки един студент може да добие представа за организираните от нас събития, под формата на снимков и видео материал.

Освен с напълно поддържана електронна информационна система, нашата структура може да се похвали и с печатна такава – един от малкото Студентски съвети в страната, които издават периодично свой собствен университетски вестник. Всички публикувани издания до момента може да видите на посочения ЛИНК. Нашият вестник е първият в страната, който е изцяло преведен на английски език с цел приобщаване на чуждестранните ни студенти! Разбира се, всичко това е с цел да предложим на нашите колеги най-удобния и лесен за тях достъп до нужната им информация. Освен като главно информативно звено, ние, членовете и сътрудниците на Студентски съвет сме готови да обърнем внимание на всеки един наш колега относно всякакви въпроси свързани с учебната дейност  и социално-битовите условия. Също така Студентски съвет има основни представителни функции представяйки и защитавайки интересите на университета и учащите в него на национално и международно равнище.

Студентският живот в нашия университет е много пъстър и динамичен. Събитията и инициативите тук се случват по линията „от студенти за студенти с много желание и мерак и с пълната подкрепа на академичното ръководство“. В ролята на основен двигател сме ние, екипът на Студентският съвет – академичната управленска структура и представителен орган на студентите, който стои зад повечето социални активности.

Ако си привърженик на екипната игра и спортове и обичаш не само да скандираш от трибуните или от дивана пред телевизора, можеш да се включиш в университетските отбори по волейбол, баскетбол или футбол,
които освен с мотивирани играчи и интернационален облик, могат да се похвалят и с професионални треньори .

В ежегодните спортни турнири „Универсиада”, „Купата на Ректора”, „Летен университет” и „Зимна универсиада”, ще имаш възможността да премериш сили в най-различни спортни дисциплини и с колегите от другите университети в града и страната.

Дори и да си по-артистична натура, отново ще ти дадем поле и сцена за изява. Към университета има театрална трупа  и рок група. Организират се „Вечери на талантите” , както и редица благотворителна акции като „Коледен базар”,„Мартенски базар” и „Великденски базар“на който студентите изработват и продават с благотворителна цел картички и украса и собственоръчно направени мартенички.

Ако дойдеш на ежегодното ни „Международно кулинарно парти” , ще можеш да опиташ от традиционните вкусотии на над 34 държави по света, приготвени от нашите чуждестранни студенти.

Провеждат се също ежегодни научни събития като „Международен симпозиум на младите учени” (BSYSB). С участието настудентските асоциации, в които членуват студентите на МУ – Варна (Асоциация на студентите по медицина, Асоциация на студентите по дентална медицина, Асоциаця на студентите по фармация) се организират и много здравни кампании по повод световните дни за борба със СПИН, рак на устната кухина, рак на гърдата , за безплатно изследване за диабет. Студенти и преподаватели даряват кръв по време на кампаниите за кръводаряване. Ежегодно се осъществява и събитието за деца по международния проект „Болница за плюшени мечета” .

Всичко това, както и безкрайната ни вяра в едно по-добро бъдеще за нас – младите, спомага да изградим едни стабилни основи на една съвременна общност, а именно общността наречена Медицински Университет Варна !