Първо класиране за общежития 2018/2019

август 10, 2018By Бойко МатевВажни съобщения, Стипендии и общежития No Comments

Уважаеми колеги,

Излезе първо класиране за учебната 2018/2019 година за студентските общежития на Медицински университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“ и във връзка с това, публикуваме допълнителни разяснения относно дейността на “Студентски общежития и столове“.


СПИСЪК на студентите, класирани за настаняване в студентско общежитие бл. 3, ул. „Брегалница“ №  65,  гр.Варна, за учебната 2018/2019 г.

СПИСЪК на студентите и докторантите,  кандидатстващи с допълнителни документи, определени за настаняване в студентско общежитие бл. 3, ул. „Брегалница“ №  65,  гр. Варна, за учебната 2018/2019 г.

СПИСЪК на студентите, класирани за настаняване в студентско общежитие бл. 35, ул. „Петър Райчев“, гр.Варна, за учебната 2018/2019 г.

СПИСЪК на студентите и докторантите,  кандидатстващи с допълнителни документи, определени за настаняване в студентско общежитие бл. 35, ул. „Петър Райчев“,  гр. Варна, за учебната 2018/2019 г.

Допълнителна информация за I-во и II-ро класиране, график за настаняване и необходими документи

Срокове за подаване на документи за участие в класиране за настаняване в студентските общежития на МУ-Варна за учебната 2018/2019 година

юни 23, 2018By Antonia GenovaВажни съобщения, Стипендии и общежития No Comments

Със заповед № Р-100-351 от дата 15.06.2018 година Ректорът на Медицински университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. утвърди следните срокове за подаване на документи за участие в класиране за настаняване в студентските общежития на МУ-Варна за учебната 2018/2019 година:

За I курс български и чуждестранни студенти

 

От 08.08.2018г. – с електронно заявление за участие в следващи класирания;

От 08.08 до 17.08.2018г. и от 12.09.2018г. – на хартиен носител за участие в следващи класирания.

За студенти от всички останали курсове (български и чуждестранни), специализанти, докторанти и научно-преподавателски състав

От 25.06 до 15.07.2018г. – с електронно заявление.

 

За участие в класирането кандидатите подават документи с електронно заявление от адреси: webstudent.mu-varna.bg и ws.mu-varna.bg с потребителско име, издадено от МУ – Варна и парола.

Студентите от I курс избират:

 „заявление за общежитие за първокурсници“

Студентите от останалите курсове избират:

„заявления“

„заявления за общежитие“ и начина на кандидатстване:

 • По успех
 • С допълнителни документи – за тази категория трябва да сканират и прикачат към системата необходимите документи за ползване на предимство, както следва:

За български студенти

а.) за студенти с починал/и/ родител/и/

 • смъртен акт за родител и удостоверение за раждане на студента или удостоверение за наследници, валидно до 6 месеца от датата на издаване;

б.) за студенти от многодетни семейства, с 3 и повече учащи, ако някой от братята или сестрите е докторант, специализант, студент или ученик

 • служебни бележки и студентски уверения за братя (сестри) ученици, съответно студенти за предходната учебна година;

в.) за студенти с неизвестен родител

 • акт за раждане на студента;

г.) за студенти със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност и военноинвалиди

 • решение на ТЕЛК;

д.) за студентските семейства

 • удостоверение за брак и за раждане на дете;

е.) за самотни майки, сами отглеждащи децата си

 • документ за семейно положение, издаден от Общината по местоживеене;

ж.) за студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа

 • служебна бележка;

Студентите, подали електронно заявление и класирани за студентско общежитие трябва да разпечатат от webstudent.mu-varna.bg и ws.mu-varna.bg от меню „заявления“: попълненото заявление-декларация и договор, които заедно с три снимки /паспортен формат/ да представят при настаняването си в съответното общежитие.

Студентите, които прикачват сканирани някои от гореизброените допълнителни документи за кандидатстване за настаняване без класиране, трябва да представят при настаняване, на Управителя на студентското общежитие, за което са класирани – оригиналите на документите и копие с текст „Вярно с оригинала“ и подпис на студента.

За докторанти – подават документи на хартиен носител в Учебен отдел:

а.) Заявление – декларация (по образец);

б.) Копие на заповедта за докторантура;

За специализанти – подават документи на хартиен носител в Учебен отдел:

а.) Заявление – декларация (по образец);

б.) Копие на заповедта (договора) за специализация;

Няма да бъдат приемани документи, които:

 1. Не са в пълен комплект, съгласно настоящата заповед.
 2. Подадени по факс или по пощата.

Срокове за подаване на документи за стипендии за зимен семестър на уч.2017/2018 г.

октомври 6, 2017By Магдалена БлизнаковаВажни съобщения, Стипендии и общежития No Comments

Правила за отпускане на стипендии в Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“ – Варна

Указания за кандидатстване за стипендии за зимен семестър на учебната 2017/2018 г.

септември 28, 2017By Магдалена БлизнаковаСтипендии и общежития No Comments

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА СТИПЕНДИЯ ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017 / 2018 ГОДИНА

Кандидатстването за стипендия е в два етапа:

1-ви етап – студентът влиза в страницата на webstudent.mu-varna.bg и ws.mu- varna.bg с потребителско име, издадено от МУ–Варна и парола. Избира „заявление за стипендия“ и го попълва в следния ред:
1. Разпечатва „заявление-декларация“.

2. Попълва задължителните полета (отбелязани със звездичка), в това число IBAN на банкова сметка и всички необходими данни и го подписва.
3. Сканира(снима) попълненото „заявление-декларация.
4. Прикачва сканираното(сниманото) и попълнено „заявление за стипендия“.

5.Прикачва по желание и останалите документи, удостоверяващи доход, семейно положение, служебни бележки или студентски уверения за братя (сестри) ученици или студенти и други документи.
6. Натиска бутон „Изпрати“.

2-ри етап – студентът подава така попълненото и подписано от него „заявление за стипендия“ на хартиен носител, заедно с оригиналните документи за доход, за семейно положение и други съпътстващи документи в Учебен отдел, ст.205, сграда Ректорат (за специалности ОКС „бакалавър“ и „магистър“), в ст.107 в Медицински колеж – Варна (за специалности ОКС“професионален бакалавър“) и съответно във филиалите в Сливен, Шумен и Велико Търново.

Представят се документи като:

– бракоразводно решение (при развод в семейството), с присъдени родителски права за студентите и присъдена издръжка;
– акт за сключен граждански брак – за студентските семейства и при повторен брак на родител;

– смъртен акт на починал родител и удостоверение за раждане на студента, или валидно (в 6-месечен срок от датата на издаването) удостоверение за наследници;
– удостоверение за семейно положение за разведен родител (на когото са присъдени родителските права) и за неомъжена студентка-майка, издадено от Общината по постоянен адрес,

– валидни решения за трайна неработоспособност;
– акт за раждане на деца на студенти и за непълнолетни неучащи братя и сестри ;
– документ от ДОВДЛРГ;
– документ (служебна бележка, уверение) за братя или сестри на кандидата, че са учащи в редовна форма на обучение и са записани за съответния семестър- за студенти, или за учебна година – за ученици;
– други документи, с които може да се удостовери безспорно броят на членовете на семейството на кандидата за стипендия.

Българските студенти могат да кандидатстват с едно заявление едновременно за стипендия по успех и за стипендия по доход и успех, но ако бъдат класирани могат да 1

получат по свой избор (който заявяват при подаване на документи за всяка кампания ), само една от тях.
Студентите е препоръчително да кандидатстват едновременно за стипендия по успех и за стипендия по доход и успех, за да имат повече шансове за класиране.

Студентите, с успех 6.00 от предходните два семестъра имат шансове за класиране дори да са подали заявление само за една стипендия – стипендия по успех.
Документи, които не отговарят на условията – не са пълни, не съдържат необходимите реквизити, не обхващат изисквания период и т.н. се връщат на студента за корекция и допълване на данните. Студентът трябва да отстрани пропуските и да представи коректни документи в срок, до 5 работни дни, от изтичане на определения срок за кандидатстване за стипендия. (раздел ІV, т. 13.14. от Правилата).

Приемането на документи за стипендия за зимен семестър на учебната 2017/2018 г. ще бъде в периода:

10.10 – 20.10.2017 г. в webstudent.mu-varna.bg и ws.mu-varna.bg в „заявления за стипендии“, като достъпа е с потребителско име и парола. издадени от МУ –Варна.

10.10 – 20.10.2017 г. – задължително и на хартиен носител.

Студенти, на които са върнати документите за стипендия, поради това, че не са пълни, не съдържат необходимите реквизити, не обхващат изисквания период, след отстраняване на пропуските трябва да представят коректни документи до 5 работни дни, от изтичане на определения срок за кандидатстване за стипендия.

Успехът се вижда при попълване на електронното „заявление за стипендия“ в webstudent.mu-varna.bg и ws.mu-varna.bg. Студентите следва да го проверят и ако има несъответствие, да се обърнат към Експерт СД и СОС в отдел „Учебен“ (тел.052 677 015) и Организаторите по учебна дейност във факултетите, Медицинския колеж и филиалите. Те уточняват причината за разликата и коригират успеха служебно.

Представя се брутен доход, по реда на получаване ( месеците в които е изплатен), в месеците април, май, юни, юли и август, септември 2017 г. включително, на всички членове на семейството на студента, и доходите на студента, независимо за кой период се отнася плащането, съгласно раздел ІV, от Правилата за отпускане на стипендии на учащите в МУ – Варна.

Брутният доход се удостоверява със служебно издадени документи, върху които е посочен точният адрес за кореспонденция на институцията, предприятието или фирмата, издала документа и идентификационния номер. Ако счетоводната програма на работодателя не позволява да се издаде документ за брутен доход по реда на получаване, то тогава се издава както е възможно и се дописва коя сума кога е изплатена – с подпис и печат на работодателя. Обезщетенията за временна нетрудоспособност /болнични/ до 3 дни, които се изплащат от работодателя, се посочват отделно от брутното възнаграждение.

При нулев доход, работодателят посочва основанието за липса на доход.

2

Ако родител работи на намален работен ден, освен документ от работодателя представя и нотариално заверена декларация, че няма други доходи освен посочените в документа. Когато е ползван краткосрочен неплатен отпуск – до 1 месец, в документа за доход, това изрично се посочва. Ако е ползван дългосрочен неплатен отпуск – над 1 месец, се представя и нотариално заверена декларация, че лицето не е работило на друго място и не е получило други доходи.

Получените през периода обезщетения за временна нетрудоспособност над 3 дни се удостоверяват с документ от НОИ.

Стипендиите по проект “Студентски стипендии” и „Студентски практики“ не се декларират и не се включват като доход.

При починал родител, освен копие от смъртен акт, се представя и удостоверение за раждане на студента, или валидно (в 6-месечен срок от датата на издаването) удостоверение за наследници.

При разведени родители се представя доходът на родителя, на когото са присъдени родителските права и декларация свободен текст от студента за получената (или неполучена) в периода издръжка от другия родител. В случай на повторен брак на родителя, на когото са присъдени родителските права, се представят и доходите на новия съпруг и копие на удостоверение за втория граждански брак.

За получените помощи за деца и социални помощи се представя документ от служба “Социално подпомагане”. Когато семейство с непълнолетни деца отговаря на условията за получаване на помощи за деца съгласно ЗСПД, но не получава такива, също се представя документ от “Социално подпомагане”. Когато службите отказват да издадат документ, се представя декларация с нотариално заверен подпис от родителя.

За безработни родители се признават поддържащите редовна регистрация в Бюрото по труда за целия изискван период или част от него и документ за получени обезщетения от НОИ за целия период или част от него (ако са получавани), разпределени по месеци. Ако нямат регистрация представят нотариално заверена декларация, Справка – Данни за осигуряване по ЕГН и Справка актуално състояние на действащи трудови договори по ЕГН от НАП, за съответния изискван период.

За доходи от фирми (собственост или съсобственост на семейството) се приемат декларации с нотариално заверен подпис. Такива декларации се приемат и за доходи от съдружие, от наеми, издръжки, хонорари, търговия, занятие, свободна професия, дивиденти от акции и др. подобни. За търговци, занаятчии, свободни професии и др. се декларира доходът, формиран съгласно Закона за корпоративно подоходно облагане, като за ООД, ЕООД, АД и др. задължително се посочват и получените дивиденти. Декларацията следва да съдържа трите имена на декларатора, адрес за кореспонденция и идентификационен номер на фирмата. Подписът върху декларацията се поставя пред нотариус и се заверява от него. Когато фирма не извършва дейност, се представя документ от данъчна служба за периода, в който е спряна дейността. В този случай, ако

3

собственикът на фирмата не работи на друго място, следва да представи документи като безработен.

Земеделските производители, които реализират доход сезонно (веднъж в годината), посочват половината от реализирания доход от настоящата (предходната) календарна година. Представя се документ за регистрация като земеделски производител и декларация свободен текст с нотариално заверен подпис за размера на получения доход.

Пенсионерите представят документ от пенсионен отдел в НОИ (РУСО) за получените през периода пенсии по месеци. Не се включва добавката за чужда помощ или ако е включена, размерът й се указва отделно. Същият документ представят и студенти и техните братя и сестри, които получават наследствени пенсии или такива с ТЕЛК.

За несемейните с деца, които нямат сключен граждански брак освен удостоверение за семейно положение, се представя и декларация , че не живеят заедно с другия родител на детето и каква издръжка получават. Ако живеят заедно, се представя и дохода на другия родител.

Кандидатите за стипендия трябва да притежават банкова сметка. При подаване на документите в webstudent.mu-varna.bg и ws.mu-varna.bg в „заявление за стипендия“ сметката се попълва.

Студенти, записали семестър на учебната 2017/2018 г. с неположени изпити от минали години (условно), нямат право на стипендия.

Студентите от първи курс, кандидатстват за стипендия от началото на втория семестър с успеха от зимната сесия, с изключение на отговарящите на условията за стипендия по т. 9.1. от Правилата, които кандидатстват от началото на учебната година.

Приетите в платена форма на обучение нямат право на стипендия от МУ – Варна.

Примерна декларация за получени доходи от собственост, съсобственост, съдружие, търговия, занятие, свободна професия, дивиденти и др. подобни

Правила за отпускане на стипендии в Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“ – Варна

Излезе ІI-ро класиране за студентските общежития на МУ-Варна

септември 25, 2017By Магдалена БлизнаковаВажни съобщения, Стипендии и общежития No Comments

Информация за настаняването в общежитията на МУ – Варна за уч.2017-2018 г. второ класиране

Именни стипендии на Фондация „Еврика“

септември 7, 2017By Магдалена БлизнаковаНаука и образование, Стипендии и общежития No Comments

 За петнадесета поредна година стартира конкурсната кампания за определяне на носителите на именните стипендии на Фондация „Еврика“.

За четвърта поредна година, чрез конкурс и при условията на именните стипендии ще се определят и десет студенти, носители на специалната стипендия „Хуауей – ИКТ“.

Краен срок за подаване на документи – 15 октомври 2017 г.

В прикачените файлове ще намерите пълна информация и условия за участие в конкурсите за стипендии.

Информация и условия за участие

Регистрационен формуляр 

 

Информация относно стипендии за летен семестър 2016/2017

февруари 18, 2017By Бойко МатевВажни съобщения, Стипендии и общежития No Comments

Съгласно заповед № P-100-83 от 07.02.2017г. на Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. – Ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна:

Срокът за подаване на документи за стипендии за летен семестър на учебната 2016/2017г. е от 20 февруари 2017г. до 10 Март 2017г. за всички специалности от факултетите („Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация„), Медицинския колеж и филиалите на университета.

От 20 февруари 2017г. до 10 Март 2017г. – в webstudent.mu-varna.bg и в ws.mu-varna.bg в „заявления за стипендии“, с потребителско име и парола, издадени от МУ-Варна.

От 20 февруари 2017г. до 10 Март 2017г. – задължително на хартиен носител в:

 • Учебен отдел, ст. 205, сграда Ректорат – за специалности ОКС „бакалавър“ и „магистър“
 • Ст. 207 в Медицински колеж – за специалности ОКС „професионален бакалавър“
 • При организаторите по УД във филиалите в Сливен, Шумен, В. Търново

Студентите са длъжни да проверят успеха си и други данни относно кандидатстването за стипендия, които се виждат при попълването на „заявления за стипендии“ на webstudent.mu-varna.bg и ws.mu-varna.bg.

Ако са установени различия в данните, студентът се обръща към Експерт СД и СОС в отдел „Учебен“ и организаторите по УД във факултетите, Медицински колеж и филиалите, в рамките на определения срок за кандидатстване.

При върнати документи, следва да се отстранят пропуските и редактираните документи да се представят до 5 работни дни от изтичането на определения срок на кандидатстване.

Пълната наредба

Указания за отпускане на стипендии

Правила за отпускане на стипендии

 Класиране за стипендии за зимен семестър на учебната 2016/2017 г.

ноември 30, 2016By АдминистраторВажни съобщения, Стипендии и общежития No Comments
large-exclamation-mark-66-6-8960
Приложение 1 – Стипендии на чуждестранни студенти
Приложение 2 – Стипендии на студенти – социални категории
Приложение 3 – Стипендии по успех
Приложение 4 – Стипендии по успех и доход
Приложение 5 – Стипендии за значими постижения

Кандидатствайте за евростипендии от 28 ноември

ноември 22, 2016By Магдалена БлизнаковаВажни съобщения, Стипендии и общежития No Comments

3От 28 ноември 2016 г. стартира кампанията за кандидатстване за стипендии  за специални постижения за зимния семестър на учебната 2016/2017 г.

За стипендиите за специални постижения  могат да кандидатстват всички студенти (без  I  курс ), които се обучават в редовна форма през зимния семестър, имат успех над 4:00 от предходен семестър и са положили всички изпити до момента. Кандидатите е необходимо да представят уверение за успеха от предходния семестър от съответната факултетска канцелария и самата научна, изследователска или практическа разработка, която трябва  да е била разработена и представена  на научни форуми през зимния семестър на учебната 2016-2017 г. или през летния семестър на учебната 2015-2016.

Кандидатстването за  стипендиите  е само онлайн през страницата на проекта, от сайта  на МОН. Началната дата за подаване на формулярите в сайта  на МОН  е 28 ноември, а крайната – 15 януари. След генериране на формулярите онлайн, е необходимо от 28 ноември до 18 януари те да бъдат разпечатани и занесени лично за потвърждаване в университета. Студентите от факултетите по Медицина, Дентална медицина, Фармация и Обществено здравеопазване трябва да представят документите в сграда „Ректорат“, Учебен отдел, каб. 205, за специалностите от Медицинския колеж – в канцеларията на колежа, каб. 107,  кандидатите от Филиалите в  Сливен, Шумен и Велико Търново – в канцелария „Студенти“ във Филиалите.

Класирането ще излезе на 8 февруари 2017 година в сайта на МОН. Ако сте сред класиралите се, но не сте подали номер на IBAN сметка, е необходимо да го направите до 13 февруари, отново онлайн, през сайта на МОН. Сметката, по която ще ви бъдат преведени стипендиите за зимния семестър, трябва да бъде в банка ДСК (левова, лично на ваше име), като не е необходимо номерът на сметката да се представя на място в университета.

Един студент има право да кандидатства и да получи не повече от 3 стипендии в рамките на един семестър. Размерът на „стипендията за специални постижения“ е  200 лв. еднократно.

Избори за Домови съвет към 35 блок

октомври 15, 2016By Магдалена БлизнаковаВажни съобщения, Предстоящи събития, Стипендии и общежития No Comments

large-exclamation-mark-66-6-8960Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че на 18.10 от 19:30 в стола на блок 35, ще се проведе Общо събрание на 35-ти блок, по време на което ще се проведат изборите за Домови съвет към 35 блок „Дубровник“ .

Можете да изпратите своите кандидатури на имейл: students@mu-varna.bg като е нужно да посочите три имена, курс, факултетен номер и да добавите своето мотивационно писмо.

След провеждането на изборите ще се проведе ще се обсъдят идеи за подобряване на условията за живот в блок 35.

МОТИВАЦИОННО ПИСМО

Присъствието на живущите в блока е задължително!