Информация за кандидатстване за общежитие за академичната 2019/20 година.

юли 16, 2019By Бойко МатевВажни съобщения

до 09.08.2019 г. за участие в първо класиране;

от 10.08.2019 г. за участие в следващите след първо класиране.

 

Студенти I курс могат да кандидатстват за настаняване в общежитията на МУ-Варна онлайн на електронен адрес:

https://webstudent.mu-varna.bg/

в Заявление за общежитие за новоприети студенти

не по-рано от два работни дни след записването им за студенти.

Без класиране в студентските общежития се настаняват:

 1. семейства с ненавършило пълнолетие дете, ако единият съпруг е в редовна форма на обучение през текущата учебна година, заплаща такса по чл. 95, ал. 2 ЗВО или е освободен от такси по чл. 95, ал. 5 (субсидирано обучение);
 2. български студенти, които заплащат такси по чл. 95, ал. 2 от ЗВО (субсидирано обучение) и са:

а) несемейни, разведени или овдовели студенти, които сами се грижат за отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие;

б) студенти с неизвестен или починал родител;

в) несемейни студенти – членове на многодетни семейства, ако някой от братята или сестрите е докторант, специализант, студент или ученик;

г) студенти със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност и военноинвалиди;

д) студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩЕЖИТИЯТА НА МУ-ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА

юли 2, 2019By Бойко МатевВажни съобщения

1. Кандидатстването на студенти за настаняване в общежитие се извършва чрез заявяване в електронната платформа за административно обслужване на студенти webstudent на електронен адрес: https://webstudent.mu-varna.bg в секцията „заявления“/ „заявление за общежитие“, като във „вид заявление“ се избира начинът на кандидатстване: 1. по успех (за студенти, настанявани въз основа на класиране);

 Изисквани документи:

 – заявление

-декларация;

2. с допълнителни документи (за студенти, настанявани без класиране), както следва:

2.1. семейства с ненавършило пълнолетие дете, ако единият съпруг е в редовна форма на обучение през текущата учебна година, заплаща такса по чл. 95, ал. 2 от ЗВО (субсидирано обучение);

Изисквани документи: 

 • заявление-декларация;
 • удостоверение за брак;
 • удостоверение за раждане на дете;

2.2. български студенти, които заплащат такси по чл. 95, ал. 2 от ЗВО (субсидирано обучение) и са:

а) несемейни, разведени или овдовели студенти, които сами се грижат за отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие; Изисквани документи: 

 • заявление-декларация;
 • документ за семейно положение, издаден от Общината по местоживеене;
 • удостоверение за раждане на дете;
 • съдебно решение за развод;

б) студенти с неизвестен  или починал родител; Изисквани документи: 

 • заявление-декларация;
 • смъртен акт за родител и удостоверение за раждане на студента или удостоверение за наследници;

в) несемейни студенти – членове на многодетни семейства (3 и повече деца), ако някой от братята или сестрите е докторант, специализант, студент или ученик; Изисквани документи: 

 • заявление-декларация;
 • удостоверения за раждане на братя/ сестри;
 • служебни бележки и студентски уверения за братя (сестри) ученици, съответно студенти за предходната учебна година;

г) студенти със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност и военноинвалиди; Изисквани документи: 

 • заявление-декларация;
 • решение на ТЕЛК;

д) студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска

грижа;

Изисквани документи:

 • заявление-декларация;
 • служебна бележка от дома, в който са живяли, преди да бъдат приети за студенти.

 2.3. чуждестранни студенти, обучаващи се по актове на Министерски съвет; Изисквани документи:

 • заявление-декларация;

ВАЖНО:  Студенти I курс могат да кандидатстват онлайн в webstudent в  „Заявление за общежитие за новоприети студенти“.

II. Съгласно заповед № Р-100-309 от 27.06.2019 г. на Ректора на Медицински университет – Варна, са определени следните срокове за подаване на документи за кандидатстване за настаняване в общежитията на университета за учебната 2019/ 2020 година:

 1. Български студенти I курс, обучаващи се в редовна форма на места, субсидирани от държавата – от 01.07.2019 г. до 09.08.2019 г. за участие в първо класиране и за настаняване в общежитие без класиране, в приложимите случаи;
 2. Български студенти I курс, обучаващи се в редовна форма на места, субсидирани от държавата – от 10.08.2019 г. за участие в следващите след първо класиране и за настаняване в общежитие без класиране, в приложимите случаи;
 3. Български студенти II, III, IV, V и VI курс, обучаващи се в редовна форма на места, субсидирани от държавата – от 01.07.2019 г. до 09.08.2019 г.;
 4. Чуждестранни студенти I курс, обучаващи се по актове на Министерски съвет –от 01.07.2019 г.;
 5. Чуждестранни студенти II, III, IV, V и VI курс, обучаващи се по актове на Министерския съвет – от 01.07.2019 г. до 09.08.2019 г.;
 6. Български докторанти, обучаващи се в редовна докторантура на места, субсидирани от държавата – от 01.07.2019 г.;
 7. Специализанти, обучаващи се на места, субсидирани от държавата – от 01.07.2019 г.;
 8. Лица от научно-преподавателския състав на МУ-Варна – от 01.07.2019 г.

 

III. Студенти и докторанти, които се обучават при условията на чл. 21, ал. 2 и 4 ЗВО (платено обучение), чуждестранните учащи се, обучаващи се срещу заплащане, както и прекъсналите или презаписалите учащи се могат да бъдат настанявани в студентско общежитие, при условие че са останали свободни места след настаняването на студентите, докторантите и специализантите по чл. 23, ал. 2 от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, приета с ПМС № 235 от 25.09.2008 г. от всички висши училища в гр. Варна и членовете на техните семейства.

ІІІ варненско лятно училище „Въведение в спешната помощ“ ще се проведе в МУ-Варна

юни 26, 2019By Бойко МатевНаука и образование, Предстоящи събития

За трета поредна година в Медицински университет – Варна ще се проведе курс по спешна медицинска помощ за студенти по медицина от пети курс и стажант-лекари, в периода 8–19 юли 2019 г.

Курсът включва две части – теоретична и практическа:

І. Теоретична част:  8-9 юли 2018 г. от 14:00 ч. в МУ-Варна

(достъпна за студенти от всички курсове и специалности)

ІІ. Практическа част:  10–19 юли 2019 г.

 • 10–11 юли 2019 г.

Симулационен център в УМБАЛ „Св. Марина“ – ет. 15

9:00–12:00 ч. – студенти по медицина V курс

12:00–15:00 ч. – студенти по медицина VІ курс

 • 12–19 юли 2019 г.

– ЦСМП – Варна

– спешни отделения на УМБАЛ „Св. Марина“ (за деца и за възрастни)

– спешно отделение на МБАЛ „Св. Анна“

(достъпна САМО за студенти по медицина V курс и VІ курс).

 • 17 юли 2019 г.

9:00–10:00 ч. Пристанище Варна – Изток

Участие в международно учение на военноморските сили „Бриз 2019“.

Варненското лятно училище по спешна медицина се провежда под патронажа на Ректора на Медицински университет – Варна, проф. д-р Красимир Иванов, дмн.

Участието е безплатно.

Студентите от англоезично обучение също могат да присъстват, като имат предвид, че курсът се провежда на български език.

Преминалите курса ще получат сертификат за участие.

Желаещите трябва да заявят своето участие на email: varna_speshna@abv.bg, като посочат трите си имена, факултетен номер и курс.

Крайният срок за регистрация е 5 юли 2018 година.

ПРОГРАМА

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАСТАНЯВАНЕТО В ОБЩЕЖИТИЯТА НА МУ-ВАРНА ЗА ПЕРИОДА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ЛЯТНА ПРАКТИКА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

юни 7, 2019By Бойко МатевВажни съобщения

Уважаеми колеги,

Можете да намерите повече информация относно регламента за кандидатстване за общежития по време на лятната практика тук:

Победители в конкурс Ms and Mr MU-Varna 2019 „Secret agent edition“

май 21, 2019By Бойко МатевОрганизирано от Студентски Съвет

Уважаеми колеги,

На 20.05 (понеделник) в “Summer CULT” (екс-клуб “4aspik”) се проведе тазгодишното издание на конкурсът “Ms and Mr MU-Varna“ под надслов „Secret agent edition“. Възпитаниците на университета имаха възможността да се насладят на представянето на колегите си на подиума, които се въплътиха в ролите на тайни агенти.

Конкурсът, организиран от Студентски Съвет към Медицински Университет – Варна е уникален сред другите конкурси от този вид, защото качествата, търсени в участниците, не са свързани с външността, а с поведението на сцената и личността. Шпионите имаха няколко кръга, в които да докажат, че заслужават титалата, а именно: „представи себе си“, кръг с медицинско облекло, кръг с носии и кръг с официано облекло по двойки.

Освен великолепното преставяне на колегите ни, за забавлението на зрителите бе подготвена една от най-богатите и разнообразни програми в историята на събитието. Танците на Метин Енимехмедов премахнаха всяко съмнение относно причините за множеството му призове за талант. Освен че съумяха да обучат нашите агенти на нелека хореогафия, Creators бяха приготвили и приятна изненада на сцената. Програмата ни бе запълнена и с огнени танци и уникалния глас на Сезгин Алков.

С непосилната задача да оценят нашите шпиони беше натоварено специално подбрано за целта жури от членове на академичното ръководство, бивши и настоящи ръководители на Студентски съвет и представители на спонсорите. Конкретно в състав: Проф. Димитричка Близнакова – Директор на Медицински колеж при Медицински университет – Варна, Инж. Деян Грънчаров – Помощник-ректор на Медицински университет – Варна, Проф. Стефан Пеев – Декан на Факултет по дентална медицина при Медицински университет – Варна, Д-р Тургай Калинов – Председател на Студентски съвет в периода 2017/2018 г., Божидар Касабов – Председател на Студентски съвет. Представители на спонсорите бяха Десислава Стефанова – Дейзи шоп, Силвия Якорудска – Барбаро и Николай Иванов – Рънърс.

Без да губим излишно време за повече приказки, наградените са както следва:

Жени:

 • Miss MU-Varna 2019 – Даниела Папазян 
 • 1-ва подгласничка – Виктория Симеонова
 • 2-ра подгласничка – Габриела Владимирова
 • Любимка на публиката – Габриела Владимирова
 • Лице на Daisy Shop – Симона Атанасова

Мъже:

 • Mister MU-Varna 2019 – Веселин Николов
 • 1-ви подгласник – Борислав Червенаков
 • 2-ри подгласник – Борис Борисов
 • Любимец на публиката – Светлин Панев

Честито на печалившите във формата! Всеки един от участниците положи значителни усилия и старания в подготовката си за конкурса, за което Студентски съвет им е безкрайно признателен.

Очакваме всички Вас на следващото издание на събитието

Водещи: Биляна Пенева и Иван Ангелов;
Сценарий: Елиф Мехмед и Бойко Матев;
Изработка на графиките: Илия-Пресиян Георгиев, Бранимир Владимиров;
Фотографи: Елина Андонова, Бранимир Владимиров, Димитър Велев с ръководител Мария Русева

Дари кръв вземи билет – инициатива на БЧК

май 21, 2019By Бойко МатевПредстоящи събития

Уважаеми колеги,

Съласно кореспонденция, получена от Илко Раев, Дирекор на „Международен фестивал на червенокръсктките и здравни филми„:

Във връзка с инициативата „Дари кръв вземи билет“ на Международния фестивал на червенокръстките и здравни филми организираме два дни кръводаряване. Първият ден ще бъде на 31 май /петък/ от 16:30 ч. в БЧК – Варна,всички дарили кръв ще получат покана за откриването на Фестивала.

На 14 юни /петък/ е Световния ден на кръводаряването, тогава ще има кръводаряване „с автограф“ пред входа на Морската градина от 17:00 ч. с участието на известни актьори, режисьори, гости на фестивала, където също ще дадем билети за филми.

За контакти: Живка Петкова – 0887/43 79 70

Ms and Mr MU-Varna 2019 „Secret agent edition“ + End of the Semester Party

май 17, 2019By Бойко МатевОрганизирано от Студентски Съвет

Уважаеми колеги тайни агенти, слушайте внимателно, няма да повтаряме!

Наближава денят, в който ще бъдат отличени най-изявените агенти на Медицински университет – Варна, а именно датата на самият конкурс – 20.05.19 г. /понеделник/. Всеки, дори и да не е шпионин, е поканен да отбележи най-[без]паметното събитие от 20:00 ч. в клуб Summer CULT.

Освен блестящото представене на изявените агенти, за зрителите ни през вечерта сме приготвили и уникална развлекателна програма, която вече е време да разсекретим:

Хореографията на Creators ще смае всички присъстващи. Освен че екипът им се е погрижил за движенията на нашите избраници, самите те са се упражнявали неуморно с танци, които ще преставят за пръв път пред аудитория.

За началник на секретните ни служби сме поканили не друг, а небезизвестния Метин Енимехмедов. Хонорарът му бе доставен в куфарче с комбинация от 79 цифри и пръстов отпечатък на безименен остров край брега на Малта, само за да може той да Ви остави безмълвни в заветната вечер.

Програмата ни, естествено, далеч не се изчерпва с тези изпълнения, но сме подписали договор да не разгласяваме повече информация. Можем обаче бегло да споменем, че ни очаква и изпълнение от агент с кодово име „Синатра“ , както и огнена препратка към една кралица, която вече предпочита да управлява посредством страх.

Музикалният фон далеч не е пренебрегнат от нас. За събитие от такъв калибър считаме за нужно да изкараме ветераните от запаса. DJ Ivo и DJ Ivan ще съсекат тъмнината (или май беше „ще сцепят мрака“) и ще позволят на посетителите да се забавляват до първи зори, все едно че след седмица не идва сесията.

Сега е моментът да напомним, че наградите за „любимец на публиката“ се решават изцяло от Вас – драги колеги. Напомняме Ви да гласувате за визитките на Вашия фаворит, за да може той да се пребори с другите агенти.

На добър час на всички участници, останалите колеги очакваме с нетърпение в понеделник!

 

Безплатни билети за фестивал „Откритие“

май 15, 2019By Бойко МатевСтудентска дейност

Уважаеми колеги,

На 19.05.19 /неделя/ от 18:45 часа в Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ ще се проведе ежегодното издание на фестивал „Откритие„.

Събитието представлява конкурс за песен от млади автори с участието на поп и рок изпълнители от Азербайджан, Беларус, България, Италия, Латвия, Малта, Турция, финалисти от едноименния международен радиоконкурс.

Ограничен брой билети са предоставени на ползването на колегите от нашия Университет безплатно. За да се възползвате от тях стига само да минете през офис на на Студентски съвет в сграта на Ректората (стая 213) и да се запишете в съответния списък.

Офисът е отворен от 09:15 ч. до 15:00 ч.!

 

Първо издание на кампания „Дентакафе“ с гост проф. д-р Стефан Пеев, Декан на факултет по дентална медицина

май 15, 2019By Бойко МатевСтудентска дейност

Уважаеми колеги,

Асоциацията на студентите по Дентална медицина във Варна с подкрепа на Студентски съвет при Медицински университет – Варна, АСМБ-Варна и АСФВ с гордост представя пилотното издание на най-новата си кампания – „Дентакафе„.

Това събитие цели скъсяването на дистанцията между студентите и техните любими преподаватели, като представя вторите в среда, различна от академичната. Този вид опознаване на нашите ментори спомага за по-добрата колаборация с тях, по-леко протичащ учебен процес и в крайна сметка по-приятна работна среда.

За пръв гост на формата бе поканен проф. д-р Стефан Пеев, д.м.н – Декан на факултета по дентална медицина. Освен като една от най-изявените академично личности сред специалистите по Дентална медицина в град Варна, проф. Пеев е известен като един от най-добрите лектори във висшето учебно заведение.

Каним всеки заинтересован студент (не само по специалностите обвързани с Факултет дентална медицина) да присъства на срещата с проф. Пеев на 22.05.2019 г. /сряда/ от 19:00 ч. в аудитория Димитър Клисаров на Факултета по дентална медицина.

За записване

Елате на чаша кафе (или чай) с Вашите любими преподаватели!

Информация за турнирите на Лятна купа на Ректора 2019

май 13, 2019By Бойко МатевСтудентска дейност

Уважаеми колеги,

На вниманието на записалите се за Лятна купа на Ректора 2019 година и на всички наши състуденти, които искат да ги подкрепят! Местата и времевите интервали за провеждането на отделните дисциплини на 19.05.2019 г. са както следва:

 1. Плажен волейбол: „Rappongi beach“ от 10:00 ч.
 2. Стрийтфитнес: Rappongi beach“ от 10:00 ч.
 3. Футбол: Rappongi beach“ от 11:00 ч.
 4. Хандбал: Rappongi beach“ от 11:00 ч.
 5. Народна топка: Rappongi beach“ от 15:00 ч.
 6. Баскетбол: ПГИ „Д-р Иван Богоров“ от 13:00 ч.
 7. Плуване: ПК „Приморски“ от 14:00 ч.

За повече информация:
Светослав Стоянов
0896016876